Auteur: Jan Vingerhoets

COVID 19-22: het nut van transparante evaluatie

“De toekomst van onze kinderen hangt af van wat we nu doen”

naar Mahatma Gandhi 

Het is zover: de misstanden rondom de Groningse aardgaswinning worden nu eindelijk geëvalueerd. Het duurde enkele tientallen jaren, maar uiteindelijk is de parlementaire onderzoekscommissie die de gang van zaken moet onderzoeken, kort geleden met haar verhoren gestart. Al in de eerste dagen komen enkele wetenschappers aan het woord die al decennia geleden waarschuwden voor de negatieve effecten en risico’s van de gaswinning. Zij spreken van ‘’tunnelvisie, tegenstrijdige bevindingen en genegeerde signalen bij de verantwoordelijke instanties en de regering’. Dat liegt er niet om. Destijds gaven zij hun onderbouwde kritiek, maar dit werd hen niet in dank afgenomen: de een kreeg te horen dat hij de media niet mocht opzoeken omdat niet hij, maar het KNMI wist hoe het zat (je zou kunnen zeggen dat hij werd beschuldigd van verspreiding van nepnieuws) en de ander werd bij de NAM op een zijspoor gemanoeuvreerd (een soort ‘functie elders’ avant la lettre).

Het is goed dat er een evaluatie plaatsvindt. Maar dat die deskundigen al die tijd genegeerd en zelfs gemarginaliseerd werden is helemaal niet goed. Het is zelfs onvergeeflijk, want de informatie werd op een presenteerblaadje aangeboden.

Als ik de berichten van de commissie lees bekruipt mij een onontkoombaar déjà-vu-gevoel. De situatie is immers één op één analoog aan wat we de afgelopen jaren hebben gezien rond het coronavirus. Ook in de afgelopen jaren waren er legio artsen, zorgprofessionals en wetenschappers die vanuit onderbouwde kennis en integere bezorgdheid als roependen in de woestijn aangaven dat overheid en raadgevende instanties als OMT en RIVM aan een tunnelvisie leden. En het verging hen exact zoals de nu gerehabiliteerde wetenschappers die eindelijk hun verhaal voor de parlementscommissie mogen doen: zij werden op non-actief gesteld, verguisd, ontslagen en geridiculiseerd. Terwijl het juist deze mensen waren die het lef toonden om hun reputatie op het spel te zetten terwille van hun ideaal: transparant onderzoek, eerlijke informatie en een open debat. En dat zonder ook maar het minste eigenbelang. Het lering trekken uit de geschiedenis lijkt in de politiek bepaald nog geen gemeengoed. Terwijl er alle reden is voor een evaluatie – en we daar ditmaal  beter geen tientallen jaren meer kunnen wachten. 

Want hoewel we nog maar net aan de zomer begonnen zijn, wordt in de pers en  medische wereld al voorgesorteerd op wat komen gaat. Zo zijn er alweer berichten over een opmars van nieuwe Covid-19 varianten en spreken politici uit te ‘hopen’ dat er geen nieuwe lockdowns nodig zijn –  uitspraken die verdacht bekend in de oren klinken en die niet gerust stellen, omdat ze niet zelden worden gebruikt om het volk rijp te maken voor de volgende reeks maatregelen. Het lijkt er op dat voortschrijdend inzicht aan de meeste politici voorbij gaat, want er is inmiddels veel meer bekend over de effecten van veel van de destijds inderhaast genomen maatregelen. Het gezaghebbende medische vakblad British Medical Journal publiceerde recent in haar Global Health editie een omvattend overzicht van de effecten van de maatregelen die wereldwijd zijn genomen in het kader van de Covid-19 problematiek 1. Deze grondig onderbouwde analyse is zeer kritisch op meerdere terreinen van het gevoerde beleid. Terwijl critici zich hierdoor ongetwijfeld gesteund zullen voelen, biedt de analyse aan hen die het beleid steeds zonder veel dralen gevolgd hebben alle aanleiding om zich nog eens goed achter de oren krabben. Bovenal is het een krachtige aansporing voor beleidsmakers om goed onderbouwde kritiek voortaan serieus te nemen en veel zorgvuldiger dan tot dusver om te gaan met toekomstige uitbraken van virale infecties. 

Als huisartsen zijn wij op diverse manieren betrokken geweest bij de problematiek van de afgelopen jaren. Velen gingen zonder veel vragen te stellen mee met het inderhaast invoeren van massale vaccinaties. Anderen stelden zich -naar thans dus blijkt zeer terecht- kritischer op bij de onderbouwing van deze maatregelen. Persoonlijk heeft mij met name de vraag zeer bezig gehouden en belast of wij wel het goede voor onze patiënten deden door zomaar mee te werken aan massale inentingen van gezonde personen met haastig geïntroduceerde middelen. Ook de zwak of niet onderbouwde maatregelen die rondom de corona-uitbraken zijn genomen en de enorme negatieve gevolgen daarvan hebben veel vragen opgeroepen. Daarbij was het verbijsterend hoe weinig ruimte er bleek te zijn voor oprechte bezorgdheid bij artsen en wetenschappers, waarbij niet zelden zelfs hun integriteit en motieven ter discussie werden gesteld.

Vanuit het verleden is er alle reden om met enig wantrouwen te kijken naar een al te voortvarende inzet van medicatie. Een goed voorbeeld daarvan zijn de jaarlijkse griepvaccinaties. De effectiviteit en doelmatigheid daarvan zijn al jaren onderwerp van discussie, evenals de grote belangenverstrengelingen die daarbij een rol spelen. Wie de moeite neemt om zich wat in deze materie verdiepen wordt niet vrolijk. Relevante informatie is al lang geleden beschikbaar gekomen voor zowel het algemene publiek als voor zorgprofessionals. In 2011 besteedde het journalistieke onderzoeksprogramma Zembla aandacht aan deze materie 2. Eerder had een studie door het befaamde Cochrane instituut aangetoond dat er slechts een zeer mager bewijs was voor het effect van influenzavaccinaties en, erger nog, dat er zelfs sprake was van manipulatie van de uitkomsten 3. Eveneens in 2010 publiceerde het Geneesmiddelenbulletin, het periodiek van bijwerkingencentrum Lareb, een artikel waarin de uitgebreide belangenverstrengeling van Europese adviesorganen en WHO met de farmacie wordt beschreven 4. We waren dus gewaarschuwd, maar dit alles heeft onder artsen weinig aandacht gekregen. Voor velen -en dat geldt helaas ook voor mijzelf-  is deze informatie destijds onopgemerkt gebleven.

Maar op het moment dat maatregelen een pompeus en schadelijk karakter krijgen, op het moment dat er zelfs grondrechten mee worden geschonden, moeten er toch echt vragen gaan rijzen en kan alsnog het inzicht doordringen dat de advisering aangaande effectiviteit en doelgroepkeuze van de inentingen verre van onafhankelijk tot stand komt en mede wordt aangestuurd door financiële belangen van de industrie. Helaas is die bepaald geen schoolvoorbeeld van integriteit: de lijst met veroordelingen en boetes wegens fraude, manipulatie en schending van veiligheidsvoorschriften van alleen al een farmaceut als Pfizer is bepaald indrukwekkend 5 6. 

Wij hebben als artsen echter de morele plicht om onze patiënten eerlijk voor te lichten over de werkelijke effecten van welke behandeling dan ook. Daarbij hoort ook eerlijke informatie over wat we nog niet weten. Doen we dat niet, dan moeten we concluderen dat wij worden gebruikt (lees: ons laten gebruiken) door de farmaceutische industrie. Dat is een uiterst pijnlijke conclusie, maar dat maakt de realiteit niet anders. 

De ervaringen van de afgelopen jaren hebben gelukkig uiteindelijk een toenemende groep mensen aan het nadenken gezet. De berichtgeving vanuit de overheid en aanverwante instanties in het begin van de coronaperiode was eenzijdig en zelfs doelbewust geframed, zoals bleek uit informatie die via WOB verzoeken werd verkregen 7. Hiermee heeft de overheid voor veel ongerustheid gezorgd. De angst die hierdoor ontstond heeft een groot deel van de bevolking ertoe gebracht om zich gedwee te onderwerpen aan maatregelen die hun weerga in vredestijd niet kennen zoals lockdowns, het isoleren van bejaarden, sociale uitsluiting, een avondklok en meer inperkingen van grondrechten. En niet te vergeten: het bracht velen ertoe om een inenting te accepteren waarvan, zoals later zou blijken, de effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid verre van voldoende bekend waren. De overheid bezondigde zich bovendien zelfs aan het aanjagen van polarisatie, bijvoorbeeld doordat zij mensen die ervoor kozen om zich niet te laten prikken de schuld gaf van capaciteitsproblemen in de zorg, een probleem waarvan in werkelijkheid diezelfde overheid de oorzaak was door een jarenlang beleid van structurele bezuinigingen. Ook hier zien we dat waarschuwingen van deskundigen in de wind geslagen werden, want bizar genoeg werd niets gedaan met duidelijke signalen dat er problemen in de zorg werden voorzien 8. In plaats van de hand in eigen boezem te steken wakkerde toenmalig minister de Jonge de polarisatie aan door ongevaccineerden te verwijten dat zij ziekenhuisbedden bezet hielden 9. Ook buitenlandse politici voerden een beleid van uitsluiting en zelfs pesterijen van mensen met andere visies. Zo bepleitte president Macron van Frankrijk dat ‘ongevaccineerden het leven zo zwaar mogelijk gemaakt moest worden’ 10 , betitelde de Canadese premier Trudeau ongevaccineerden als extremisten 11 en liet hij zelfs bankrekeningen blokkeren van mensen die deelnamen aan protestdemonstraties 12. Kritiek op dit soort absurde acties, politici volstrekt onwaardig, werd in de oude media nauwelijks geuit. 

Het was eveneens opvallend hoe weinig vragen er vanuit medische hoek werden opgeworpen. Kritische zorgprofessionals ervoeren veel druk om zich te conformeren aan het officiële verhaal waarbij onwelgevallige meningen en data werden verbannen naar de marges van berichtgeving, werden geridiculiseerd of zelfs in het geheel genegeerd. Artsen werd zelfs domweg informatie onthouden 13. Het algemene sentiment was dat we ‘gewoon moeten doen wat er van ons gevraagd wordt’. Dat hield voor het merendeel in: het gebruik van het vertrouwen dat patiënten in ons hebben voor het verkondigen van de boodschap die het RIVM ons citeerde, naast het aan gezonde personen toedienen van middelen die na een ongekend korte, onzorgvuldige en van belangenverstrengeling doorspekte onderzoeksprocedure door de registratie waren gerommeld. En hiermee ging men door, ook toen er ondanks alle tegenwerking van overheid en big tech-bedrijven toch kritische geluiden van andere wetenschappers door de censuur heen sijpelden. 

Dit alles kon aanvankelijk nog enigszins worden begrepen vanuit een gevoel van urgentie, maar al snel waren er steeds meer steekhoudende argumenten om de onderbouwing van het beleid kritisch te bevragen. Van een kritiekloos volgen van de regels mocht vanaf dat moment redelijkerwijs geen sprake meer zijn. Maar ook toen de urgentie afnam bleek er nauwelijks ruimte voor kritische visies. De boodschap van vele wetenschappers, vaak met een indrukwekkende staat van dienst, kon effectief geblokkeerd worden doordat alle nieuwsmedia in Nederland in handen zijn van slechts een drietal grote concerns die bepalen wat wij aan nieuws voorgeschoteld krijgen – en vooral ook wat we niet te horen krijgen. Van onafhankelijke media is hier in het geheel geen sprake, getuige bijvoorbeeld de dubbelfunctie van James C. Smith, die tot 2020 zitting had in de top van persbureau Reuters maar tegelijk een topfunctie en grote belangen had bij farmagigant Pfizer. Reuters publiceerde, o toeval, aanzienlijk meer over Pfizer dan over andere farmaceuten die zich met Covid-19 gerelateerde middelen bezighielden14 15. De boodschap van critici was alleen te zien en te horen via nieuwe media, die het lef hadden om onafhankelijk van deze drie nieuwsmonopolisten te opereren en ruimte boden aan een bredere en vooral ongesponsorde visie. Deze nieuwe media bereikten echter voornamelijk mensen die actief op zoek gingen naar onafhankelijke informatie. Het merendeel van het volk bleef aldus eenzijdig geïnformeerd. Van evenwichtige voorlichting was geen sprake meer en zelfs de vakliteratuur gaf toe dat het wetenschappelijke debat, gekenmerkt door openheid en het bevragen van de beschikbare kennis, op deze manier een illusie was 16. 

Dat wil echter niet zeggen dat we onwetend bleven over het effect van de inentingen en andere maatregelen. Ten eerste is daar de vraag of de prikken wel zo veilig en effectief zijn als beweerd werd. 

De middelen zijn in een ongekend tempo in de markt gezet, waarbij de onderzoeken voor de registratie van begin tot eind, vanaf de onderzoeksopzet tot aan de data-interpretatie in handen zijn geweest van de producent 17. Daarbij werd manipulatie van de cijfers opnieuw niet geschuwd. Zo waren belangrijke groepen, die later als ‘risicogroepen’ voor de prikken werden aangemerkt, in het geheel niet bij het onderzoek betrokken zodat de kwalificatie als risicogroep elke wetenschappelijke onderbouwing miste. Relevante subgroepen met klachten die mogelijk op Covid-19 berustten werden uitgesloten van het onderzoek, waardoor de effectiviteitscijfers opgeleukt werden en tot overmaat van ramp werd reeds enkele maanden na de start de placebogroep ook ingespoten 19, een wetenschappelijke doodzonde, waardoor onderzoek naar bijwerkingen min of meer onmogelijk gemaakt werd. Dat laatste was kennelijk belangrijk voor de fabrikant, want haar eigen registratie van ongewenste effecten werd zorgvuldig geheim gehouden. Opvallend genoeg werd Pfizer hierin gesteund door de Amerikaanse FDA, die volgens haar eigen mission statement tot doel heeft om de publieke gezondheid te beschermen. Pas na uitgebreid procederen en na interventie van de rechter werden de documenten vrijgegeven 20. Hieruit bleek onder andere dat er in de eerste maanden na de wereldwijde introductie van de haar product bijna 1300 aan de prik gerelateerde sterfgevallen gerapporteerd waren, een aantal dat volgens de eigen gegevens van de farmaceut vermoedelijk een onderschatting vormt. Ter vergelijking: eerdere vaccins werden van de markt gehaald nadat er enkele tientallen overlijdens aan gelinkt werden. 

Er is discussie of de massale inenting van de bevolking nu als een fase III- of als een fase IV onderzoek gezien moet worden. In beide gevallen is het doel het vergaren van informatie over veiligheid en bijwerkingen op lange termijn. Zo is het echter niet  aan de bevolking gepresenteerd: deze kreeg bij monde van de minister van Volksgezondheid over lange termijn-bijwerkingen te horen dat die er niet waren, waarmee hij zich schuldig maakte aan misleiding. 

Massale systematische registratie naar bijwerkingen van de vaccinaties ontbreekt bovendien tot op heden. Waar elk internetbedrijf al na de kleinste bestelling haar proces evalueert en haar klanten om feedback vraagt, worden mensen die zijn ingespoten met een volstrekt nieuwe stof niet systematisch gevolgd en laat men de kans om de benodigde kennis te vergaren willens en wetens lopen. 

Berichten over ernstige bijwerkingen en stollingsproblemen werden gebagatelliseerd. Dat gold eveneens voor de verrassende ontdekking dat de ingespoten substantie via minuscule vetpartikeltjes hun weg vinden naar organen als hersenen, beenmerg en eierstokken 21 en daar langdurig aanwezig blijven met onbekende effecten. Recent onderzoek toonde aan de vruchtbaarheid van mannen maandenlang afneemt na 2 vaccinaties 22 . Wat er gebeurt na het boosteren weten we gewoon niet. Opnieuw werd deze belangrijke informatie nauwelijks of niet met het publiek gedeeld. 

Gegeven dit alles is het bijzonder opvallend dat de prikdrang tot in extremis werd opgevoerd. De verzekering vanuit de regering dat er ‘nooit, maar van ook nooit’ een plicht zou komen bleek voor velen in de praktijk een holle frase. Voor veel werknemers was er sprake van een reële ontslagdreiging (ook voor zorgmedewerkers voor wie nota bene een jaar eerder nog applaus had geklonken). Deelname aan sociale en maatschappelijke activiteiten was voor ongeprikten in veel gevallen onmogelijk, evenals reizen zonder een inentingsbewijs. Hierdoor was er er de facto wel degelijk sprake van een verplichting. 

Er zijn vanuit de literatuur voldoende argumenten om te betogen dat het inenten van kwetsbare personen de kans op opname en overlijden beperkt, zij het dat dit effect niet langdurig is. De groep die hier profijt van kan hebben, is goed te omschrijven in termen van leeftijd en reeds aanwezige ziekten (comorbiditeit). Gerichte bescherming is dan ook een rationele aanpak. Toch werd ingezet op het massaal inenten van de gehele bevolking, ook jongere en gezonde mensen, waarbij de sociale en maatschappelijke druk fors werd opgevoerd.  Onbegrijpelijk was de stap om de inenting uit te breiden naar jonge kinderen,  en dat op een moment waarop er nagenoeg geen goede onderzoeksdata beschikbaar waren voor deze groep die bovendien vrijwel geen risico loopt.

De argumenten die gebruikt werden voor de grootscheepse campagne bleken achteraf bijna allemaal onjuist. Zo werd aanvankelijk gesteld dat we door het massale  prikken ‘terug naar normaal’ zouden gaan. Dat bleek een faliekante misrekening. Vervolgens hoorden we dat we dan toch in elk geval beschermd zouden zijn tegen Covid-19, maar ook die bewering bleek onjuist: inmiddels is zelfs gebleken dat vaccineren niet leidt tot minder besmettingen 23 24.  Okee, we zouden dan toch op zijn minst niet meer besmettelijk zijn? Want daarmee konden we in elk geval rechtvaardigen dat we ongeprikten uitsloten en degenen met een QR bewijs weer toegang zouden geven tot allerlei activiteiten. Helaas, ook deze bewering bleek niet te kloppen: de besmettelijkheid van geprikten bleek al na enkele mutaties gelijk aan die van degenen die geen inenting genomen hadden en als er al een effect was, verdween dit na korte tijd. Geen verrassing als men bedenkt dat de prikken nog altijd gebaseerd zijn op de variant uit 2019, die sindsdien ontelbare malen gemuteerd is (wat als uw huisarts u zou uitnodigen voor de griepprik, maar dan wel met die van 3 jaar geleden?). 

Door dit alles heen liepen tegenstrijdige adviezen, waarbij sommige van de prikken bij nader inzien toch ongeschikt bleken voor bepaalde doelgroepen. Ook verbaasde de minister keer op keer met zijn uitspraken waarin hij, niet gehinderd door kennis van zaken, verder blunderde met zijn verfrikandellisering van de prikken en zijn ‘dansen met Janssen’ oproep, aldus bijdragend aan een verdere uitholling van de geloofwaardigheid van overheidsinformatie en toenemende weerstand tegen vaccinatie. 

Maar long covid dan? Het was een van de argumenten voor de prik: je kunt als gezond persoon dan wel relatief weinig last hebben van Covid-19, maar  je wilt toch geen risico lopen op long covid? Het probleem met deze redenering is dat zij er op voorhand van uit gaat dat deze complicatie wordt voorkomen door inenting – maar ook deze aanname is inmiddels door een groot onderzoek onderuit gehaald: de prik blijkt helemaal geen bescherming te bieden tegen long covid 23. 

Op basis van al deze onjuiste aannames is een beleid gevoerd dat zonder overdrijven kan worden omschreven als een zeer ondoelmatige en extreme overreactie. Het effect was grote maatschappelijke, medische sociale en economische schade  25 26 27 28.  Wachtlijsten in de zorg namen toe met onbekende gezondheidseffecten die we niet terugzien in de grafieken.  Kinderen en jongeren werd onderwijs onthouden, bejaarden stierven in eenzaamheid, ongeprikten werden buitengesloten, grondrechten geschonden. Winkels en horeca moesten sluiten en kleine ondernemers gingen massaal failliet. Te midden van dit alles spekten grote technologie-, farma- en internetbedrijven hun kas. De kloof tussen arm en rijk nam toe, evenals de polarisatie, nota bene mede aangejaagd door uitlatingen van overheden. 

Verbazing en verwondering vermengen zich dan ook tot verontrusting als politici na het opduiken van enkele Covid-infecties alweer in hun oude reflex schieten en ongefundeerde kreten slaken over het herinvoeren van mondkapjes, lockdowns en prikbewijzen. Waar is het lerend vermogen van deze politici? Door welke overwegingen en belangen worden zij aangestuurd? Het teruggrijpen naar niet werkende maatregelen, de steeds wisselende informatie en het gebrek aan transparantie biedt alle ruimte voor speculatie en vormt daarmee een voedingsbodem voor wat doorgaans afgedaan wordt als ‘complottheorieen’, een term die al vaak misbruikt is om een zinnige discussie op inhoudelijke argumenten in de kiem te smoren en waarbij de politiek blind lijkt voor haar eigen rol hierin. Concluderend: de afgelopen jaren zijn gekenmerkt door maatregelen met een grote negatieve impact op vele fundamentele aspecten van onze maatschappij, terwijl we achteraf kunnen concluderen dat er medische middelen zijn ingezet en opgedrongen welke onvoldoende onderzocht zijn, waarbij financiële belangen van grote conglomeraten een grote rol speelden en artsen onder druk gezet zijn om zich te conformeren aan maatregelen waarvan de onderbouwing in veel gevallen niet valide bleek. Het is belangrijk dat de politiek oog heeft voor de fouten van de afgelopen twee jaren en er lering uit trekt. De voortekenen dienaangaande stemmen helaas niet hoopvol.

Het zou me geenszins verbazen als de schokkende bevindingen bij de verhoren van de enquêtecommissie over het Groningse gas over enkele jaren over gedaan moeten worden door de enquêtecommissie Covid-19. En als dan wederom met schaamte moet worden geconcludeerd dat er sprake was van van ‘tunnelvisie, tegenstrijdige bevindingen en genegeerde signalen bij de verantwoordelijke instanties en de regering’. Laten we lering trekken uit het verleden, vooral zelf kritisch blijven nadenken en niet zonder nadenken meegaan in maatregelen die meer schade opleveren dan voorkomen. Want de koers van de toekomst wordt vandaag bepaald – door ons. 

Blogdo© 

Referenties:

 1. Bardosh K, et al. BMJ Global Health 2022;7:e008684. doi:10.1136/bmjgh-2022-008684
 2. https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/griepvaccinatie-leidt-niet-aantoonbaar-tot-minder-sterfgevallen
 3. Jefferson T, Pietrantonj C di, Rivetti A, Bawazeer GA, Al-Ansary LA, Ferroni E. Vaccines for preventing influenza in healthy adults. Cochrane Database Syst Rev 2010: CD001269
 4. https://www.ge-bu.nl/artikel/iii-de-gesponsorde-pandemie-van-de-mexicaanse-griep
 5. https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-largest-health-care-fraud-settlement-its-history
 6. https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer
 7. https://danielvdtuin.substack.com/p/wob-documenten-censuur?s=r
 8. https://bijlagen.nos.nl/artikel-15880780/notitie_risicobeoordeling_nCoV_20200209_RIVM_CIb_EPI_Mod_(4)_(ID=34142676).pdf
 9. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/door-van-ongevaccineerde-zondebok-te-maken-ondermijnt-kabinet-de-pandemiebestrijding~bd0a4f1c/?referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F
 10. https://www.theguardian.com/world/2022/jan/04/macron-declares-his-covid-strategy-is-to-piss-off-the-unvaccinated
 11. https://torontosun.com/opinion/columnists/warmington-opposition-shockingly-silent-on-pms-hatred-of-unvaccinated-canadians
 12. https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-60383385
 13. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/arts-ontevreden-met-zwartgelakte-e-mail.htm
 14. https://www.christianitydaily.com/articles/14184/20211207/reuters-chairman-is-pfizer-investor-and-board-member%E2%80%94a-serious-conflict-of-interest-report-says.htm
 15. https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/james_c_smith_elected_to_pfizer_s_board_of_directors
 16. Jureidini J, McHenry L B. The illusion of evidence based medicine BMJ 2022; 376 :o702 doi:10.1136/bmj.o702
 17. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine.N Engl J Med 2020; 383:2603-2615
 18. Lenzer J. Covid-19: Should vaccine trials be unblinded? BMJ 2020; 371 :m4956 
 19. https://phmpt.org/pfizers-documents/
 20. https://www.naturalnews.com/files/Pfizer-bio-distribution-confidential-document-translated-to-english.pdf
 21. Subramanian SV, Kumar A. Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Eur J Epidemiol. 2021 Sep 30;1-4
 22. 22. Gat, I, Kedem, A, Dviri, M, et al. Covid-19 vaccination BNT162b2 temporarily impairs semen concentration and total motile count among semen donors. Andrology. 2022; 1- 7
 23. Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July—August 2021. medRxiv 2021.11.12.21265796
 24. https://debalie.nl/programma/plein-publiek-coronadebat-of-carriere-10-12-2021/
 25. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/16666/aanpak-coronacrisis-%E2%80%93-deel-1-tot-september-2020
 26. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/20337/aanpak-coronacrisis—deel-2
 27. https://www.onderzoeksraad.nl/nl/page/20377/aanpak-coronacrisis-%E2%80%93-deel-3-vanaf-juli-2021
 28. https://www.blckbx.tv/corona/overheid-offert-520000-levensjaren-jan-van-der-zanden

Het orakel

De media zijn in de ban van de Oekraine. Een massaal op social media gedeelde oproep om als daad van verzet de lampen even uit te doen was aanleiding voor een blog over de manipuleerbaarheid van onze mening en een waarschuwing voor wat er ondertussen gebeurt.

“Als ik zou willen dat je het begreep, had ik het wel duidelijker uitgelegd”, sprak Johan Cruijff ooit. Wijsheid is soms makkelijk te vinden. Voor waarheid ligt dat doorgaans een stukje ingewikkelder. Het is immers voor organisaties, instanties en overheden een stuk gemakkelijker als we niet alles begrijpen. Velen van ons voelen zich daar comfortabel bij, of zijn zich nog altijd niet bewust van hoe selectief informatie wordt gebruikt om gewenst gedrag te sturen en te zorgen dat zij de gewenste mening aannemen. Wie niet verder komt dan de krant en het journaal heeft geen idee wat er werkelijk speelt in de wereld en dat is natuurlijk wel zo gemakkelijk. 

In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe de overheid zich voor de kar liet spannen van de grote farmaceuten. Er werd een heuse reclamecampagne opgezet voor medicijnen die (na discutabel en  ronduit frauduleus onderzoek met een hoog WC-eend gehalte) een voorlopige goedkeuring hadden. De vraagtekens die veel internationale experts hadden bij veiligheid en effectiviteit van het beleid mochten niet gehoord worden: hier bepaalde de overheid wat mensen te horen kregen en stuurde daarmee feilloos de heersende publieke opinie aan. Zo kreeg zij het voor elkaar dat mensen, ook zonder dat zij daartoe een medische indicatie hadden, zich op basis van die eenzijdige informatie massaal lieten injecteren met een middel dat de voorwaardelijke status tot op heden nog altijd niet is ontstegen, dat niet deed wat beloofd was en bovendien steeds korter en minder effectief bleek. 

Dat mensen dit geruime tijd kritiekloos slikten is wellicht nog wel te snappen. De achterliggende gegevens waren immers weinig toegankelijk gemaakt en het vergde wat doorzetting om die te achterhalen. Slechts een handjevol experts, velen zelfs met verstrengelde belangen, mocht hun mening geven  – mits die het officiële verhaal onderschreef. De overheid bepaalde welke informatie het publiek gevoerd kreeg. Dit leidde tot een grote eensgezindheid, want wie andere visies had, hoe goed onderbouwd ook, werd als een mafkees of ultrarechts gevaar weggezet, en zeg nu zelf:  wie wil daar nou bij horen? Mensen zijn evolutionair gezien sociale dieren en voor de overleving is het dan een stuk comfortabeler om de gangbare mening van de groep aan te hangen. Het pesten, discrimineren en buitensluiten van andersdenkenden is mensen nu eenmaal eigen. En pijnlijk genoeg bleek het velen koud te laten zolang het henzelf niet raakte. 

Pas toen ik zelf acte de présence gaf op demonstraties tegen een discriminerend beleid en als ooggetuige de verslagen hiervan in de media las, drong het tot me door: wat ik op het nieuws zie en in de krant lees, is enorm geframed en komt vaak totaal niet overeen met wat er werkelijk gebeurt. Datzelfde merkte ik toen ik me verdiepte in het medische verhaal, dat een heel goed onderbouwde keerzijde had. Die mocht echter absoluut niet gehoord worden en haalde de reguliere media zelden. Wat ik nooit wilde geloven, blijkt echt waar: het nieuws wordt als het zo uitkomt verdraaid, gemanipuleerd of zonodig genegeerd. Zo wilde vaccinproducent Pfizer haar schokkende interne veiligheidsrapporten liefst geheim houden voor het publiek en werden de stukken pas na een gerechtelijk vonnis met heel veel tegenzin en tegenwerking gefaseerd gepubliceerd. De meer dan 1200 doden en vele duizenden ernstige deels blijvende  bijwerkingen die binnen 2,5 maand na de eerste vaccinaties gemeld werden vormden volgens het rapport zelf (!)  slechts een deel van de werkelijkheid. Ik heb werkelijk jaren gedacht dat we in ons land een vrije pers hadden, maar inmiddels weet ik wel beter. Wie echt wil weten hoe het zit, moet toch echt wat meer moeite doen dan om 8 uur het journaal kijken en bij het ontbijt de krant openslaan. 

De coronagekte is wat geluwd. Velen zijn blij, maar de rust is verraderlijk: we worden nog altijd in slaap gesust waarbij velen helemaal niet door hebben dat we nu alleen maar even in de pauzestand staan op weg naar een staatsbestel met totalitaire trekken.  De overheid is nu even tevreden omdat de basis gelegd is voor een controlestaat: de instrumenten daartoe zijn niet afgeschaft maar gewoon even in de ijskast gelegd. We zijn eraan gewend geraakt dat grondrechten niet -en machthebbers wel– onschendbaar zijn. We zijn het normaal gaan vinden dat onze vrijheden afhankelijk worden gemaakt van blinde gehoorzaamheid. We vinden het normaal dat de overheid bepaalt hoeveel bezoek we mogen ontvangen en dat we onze lichamelijke integriteit inleveren voor de ander, ook al blijkt dat in werkelijkheid helemaal niet zo te werken. De tijdelijke noodwetten zijn zonder noodzaak voor de vierde keer verlengd en zullen vermoedelijk permanent gaan worden, want als het gaat om het uitbreiden van macht en controle, zit een begrip als tijdelijkheid de regering alleen maar in de weg. Toegangspassen zijn onwerkzaam verklaard voor de gezondheid, maar daar waren ze in werkelijkheid natuurlijk ook nooit voor bedoeld. Ze worden paraat gehouden ‘in de ijskast’ want het zijn ideale middelen om de massa te controleren en die moet je natuurlijk altijd achter de hand houden. Nu eenmaal blijkt dat mensen het gebruik van die machtsmiddelen kritiekloos ondergaan zal die macht ook nooit meer uit handen gegeven worden. Het middel van de digitale controlepas is inmiddels argeloos geaccepteerd door de murw gepropageerde massa en daarmee is het doel bereikt. Alleen daarom is corona in de media even geen issue meer. Maar de pas komt terug, erger dan zij ooit was. Noteert u dat maar vast, want dat beloof ik u bij deze.

Waar het nu om gaat is dat de aandacht van het volk even wordt afgeleid. Oorlogen zijn heel geschikt en  worden van oudsher gebruikt om de aandacht af te leiden. Je kunt er het volk mee verenigen zonder dat je veel argumenten nodig hebt en zorgen dat ineens niemand meer oog heeft voor falend beleid, politieke schandalen of het feit dat je ondertussen op gluiperige wijze vrijheidsbedreigende trucjes aan het doorvoeren bent.  In die zin doet de oorlog in Oost-Europa nu effectief dienst als afleidingsmanoeuvre en rookgordijn.  Wat er precies allemaal aan vooraf ging weten weinigen, maar niets is wat het lijkt. Poetin valt buurland binnen. Nou lijkt Poetin me beslist geen prettig sujet. Maar de Oekraïense regering, al jaren verwikkeld in een binnenlandse oorlog tegen haar eigen burgers, bestaat ook niet uit louter goedzakken. Maar het nieuws oordeelt voor ons: zij zijn de ‘good guys’.  

We krijgen een overzichtelijk en hapklaar zwart- wit beeld: de meesten tonen zich hierbij stuurbaar en laten zich opnieuw geruisloos de gewenste mening aanmeten. En terwijl Europa stoere taal bezigt over ingrijpende sancties levert men militair materieel aan Oekraïne en spekt zij tegelijk de Russische kas door de bestelling van een grotere hoeveelheid gas dan ooit tevoren.

Ach, die arme waarheid: zij is als steeds weer het eerste slachtoffer in oorlogstijd. Niemand heeft haar in pacht, en ik al helemaal niet. Ik heb in dit conflict zelfs geen mening behalve dat ik zie dat zoals steeds vooral de gewone bevolking van beide landen weer de prijs betaalt. En dat zoals in elke oorlog, de machthebbers veilig vanuit hun fauteuils jonge gemanipuleerde mannen naar het front sturen om daar te moorden, te vernietigen en vervolgens in groten getale te sneuvelen. De optie om nou eens gewoon te stoppen met al dat vuurwerk en als volwassenen naar een oplossing te zoeken is blijkbaar alleen voor simpele zielen.  

In de media zien we dat het conflict zonder veel plichtplegingen is gedefinieerd als de oorlog van schurk Poetin tegen het brave Oekraïne. Maar dit zijn wel dezelfde media die 2 jaar lang voorverteerde meningen in ons brein goten middels eenzijdige vaccinatiepropaganda en daarmee voor ons bepaalden wat we moesten vinden – en velen accepteerden dit verhaal gemakshalve als hun nieuwe mening.  We hebben dan ook alle reden om met gezond wantrouwen naar de berichtgeving te kijken – maar nee, het gros van de bevolking gedraagt zich als makkelijk stuurbare marionetten en kraait ook nu, niet gehinderd door achtergrondkennis, het voorgeschotelde verhaal na. We nemen zonder dralen de opinie over die de media ons voorkauwen. Redacteuren slaan elkaar bulderend van pret op de schouders als we massaal meedoen aan zinloze acties zoals de lichten in huis een half uurtje doven als genadeloze klap in het gezicht van Rusland. Hier, pak aan! Dat zal ze leren! Want kennelijk verwacht men dat Poetin acuut bibberend van schrik zijn tankdivisies uit de Donbas terugtrekt zodra hij in in de gaten heeft dat in de gemeente Knuitershoek een half uur lang het licht uit gaat. 

Maar toen 2 jaar lang ondernemers failliet gingen, de jeugd steeds suicidaler werd, ouderen eenzaam stierven, mensen massaal gediscrimineerd werden, mensen tegen elkaar opgezet en ernstige bijwerkingen van vaccins verdonkeremaand werden, toen de de censuur hoogtij vierde – toen waren de meesten stil. Er was niemand die ook maar even met de lichtschakelaar fröbelde. Want we deden braaf wat de media ons voorgeprogrammeerd hadden: binnen een mum van tijd namen we  massaal en braaf de mening over die de media ons in de strot perste.

En terwijl iedereen naar het Oosten kijkt, wordt in Europa tersluiks de laatste hand gelegd aan de Europese digitale identiteitspas. Waarbij minister Kuijpers in mei namens ons land de nationale beslissingsmacht onomkeerbaar overdraagt aan de WHO, een organisatie vooral gefinancierd door Big Tech en China. En als die pas er eenmaal is, is het diezelfde WHO die voortaan onze (on)vrijheid bepaalt. Voorwaarden kunnen te pas en te onpas worden toegevoegd. Zo is het dan de WHO en niet jijzelf die bepaalt of, wanneer en welk vaccin of booster je krijgt. Een keuze is er daarbij niet meer, want je grondrechten zijn dan niet meer vanzelfsprekend maar afhankelijk van de vraag of jij de orders opvolgt, die altijd weer zonder jouw instemming kunnen worden aangepast. Zonder deze digitale pas kan je de toegang worden ontzegd tot gezondheidszorg, kan je vrijheid om te reizen worden ingetrokken, kunnen financiële transacties of bankrekeningen worden geweigerd. Protesteren kan evenmin want de WHO is noch democratisch gekozen noch democratisch gecontroleerd. Dan gaat het licht pas echt uit. U was gewaarschuwd.

“Je gaat het pas zien als je het door hebt”, orakelde Cruijff. Helaas komt dat moment voor velen te laat. 

Blogdo© 

Carnaval in de dokterspraktijk

Nederland gaat weer open. Joechei! 

Hier in het Brabantse kan men zijn geluk niet op, want carnaval staat voor de deur en we doen hier niets liever dan ons enkele dagen zo onzinnig mogelijk gedragen terwijl we zo bizar mogelijk verkleed zijn. Nou doen we beide in feite al 2 jaar lang met avondklokken, schoolsluitingen en mondkapjes, dus wat dat betreft maakt het niet heel veel uit, maar nu is de sfeer toch net even anders. 

Inmiddels zijn we twee jaar en duizenden failliete ondernemers verder. Twee jaar van succesvolle angstcreatie, apocalyptische avondklokken en zinloze schoolsluitingen, waarvan we achteraf kunnen vaststellen dat ze geen effect hadden omdat ze berustten op misrekeningen van mistige modellen en adviezen van experts die braaf opschreven wat de regering, niet gehinderd door ook maar enige kennis van zaken, hen dicteerde. Want ja, ook onafhankelijke deskundigen willen brood op de plank dus dan doe je gewoon wat er van je gevraagd wordt, je houdt je mond en stelt geen vragen.

Over deskundigen gesproken: terwijl het mondkapjesadvies landelijk wordt ingetrokken, berichtte onze eigen beroepsvereniging, het Nederlands Huisartsen Genootschap, recent dat zij haar leden adviseert om die dingen in de praktijk toch maar te blijven gebruiken. Het NHG heeft zich steeds gedragen als het meest gedweëe brave jongetje van de klas. Van een club van dokters zou je een kritische stellingname mogen verwachten waarbij het belang van de patiëntenzorg geprioriteerd  en een stevig debat gestimuleerd wordt. Helaas bleek dat een misvatting: het NHG volgde vanaf het begin kritiekloos de lijn van de regering, waarvan we dus nu kunnen vaststellen dat die op drijfzand en misleiding berustte. In retrospectief is onwetendheid ten aanzien van het goede en zelfs voortvarendheid in de dwaling soms heel goed verdedigbaar – maar in de loop van een tweetal jaren, met landen als Zweden als lichtend voorbeeld van welke ellende je allemaal kunt voorkomen als je zelf blijft nadenken, zou enige zelfreflectie de deftige doktersclub niet hebben misstaan. Maar nee, het NHG blijft nog eens benadrukken dat deze maskerade in de huisartspraktijk toch echt voortgezet dient te worden. Ik vermoed dat het NHG zich dan ook op korte termijn zal omvormen tot carnavalsvereniging.

Over een aantal jaren zullen historici zich buigen over deze zwarte bladzijde in onze vaderlandse medische geschiedenis en zich hoofdschuddend en meewarig afvragen waarheen het gezonde verstand toch gevaren was, daar in die jaren ‘20, dijenkletsend en schaterbuikend  zullen zij elkaar op de schouders slaan – totdat zij zich realiseren welk drama zich in die jaren afspeelde. 

Ach, die maskers, waarvan je in het beste geval onder steriele laboratoriumomstandigheden kunt vaststellen dat ze, mits correct gebruikt, ongeveer een bescherming van 1 op de milljoen bieden. In de dagelijkse praktijk daarentegen, waarin ze dagen achtereen gebruikt worden, waarbij iedereen er voortdurend met de handen en telefoon aan zit, waarin ze van tijd tot tijd even opgeborgen worden in de broekzak naast de besnotterde zakdoek, is het effect niet alleen nul, maar werken ze zelfs averechts, zoals uit onderzoek al meermalen bleek. 

Deze orale luiers, symbolen van onmondigheid, verstandsverbijstering en angstgedreven kuddegedrag, hadden nooit ingevoerd mogen worden en worden nu dan eindelijk afgeschaft. Nou ja: je hoeft niet meer mee te doen aan die maskerade als je in de bioscoop zit of met 100 man schouder aan schouder in de kroeg in elkaars gezicht staat te sputteren. Maar in de bus en trein is het natuurlijk nog wel verplicht: we moeten immers wel de ijzeren wetten der logica blijven volgen en zoals u weet mijdt Omicron zowel theater, kroeg als andere culturele locaties, maar houdt hij zich bij voorkeur op in het openbaar vervoer en naar ik van het OMT begreep vooral in 1e klasse coupés . 

Ach, die maskers. Ik haal ze nog een laatste keer uit de kliko, want ze zijn uiteraard en uitsluitend geschikt als absurde maskerade tijdens het carnaval. 

En dan sluit ik af, want lieve lezer, helaas kan ik mij niet langer vrijmaken. Ik moet me storten in het carnavalsgedruis. Verkleed als coronavrezer zet ik blij van zin mijn mondmasker op en completeer ik mijn maskerade met een stel oogkleppen. En zo neem ik gedachteloos lallend de bus naar de overvolle kroeg. Alaaf! 

Blogdo©

Het reveil

Dit artikel is geschreven voor en verschenen in het eerste nummer van het tijdschrift We Are Pioneers, een tijdschrift dat een positieve kijk op de coronacrisis biedt (www.wearepioneers.nl)

Vannacht bood iemand me de kans om terug te gaan in de tijd. Ik vroeg me niet eens af  hoe, want een ieder weet immers dat zoiets in een droom een volstrekt ongepaste vraag is. Of ik de kans heb aangegrepen weet ik niet meer, want terwijl ik aan het wikken en wegen was, bleek ik door dat nachtelijk gedraal net te laat te zijn: juist voordat ik mijn beslissing kenbaar kon maken werd ik luidkeels gewekt door het snerpende geluid van de wekker, die op niet mis te verstane wijze kenbaar maakte dat mijn bedenktijd om was. Ik schrok wakker, want hoe comfortabeler de dut, hoe harder je schrikt van de wekker. 

Dat vroege ontwaken was eigenlijk niet de planning, want ik had een vrije ochtend en had pas in de middag een afspraak staan. Even vervloekte ik dat luidruchtige ding, maar enkele minuten later, eenmaal in de actieve modus, galmde mijn stem door de douche en realiseerde ik me dat een wake up call weliswaar onaangenaam kan voelen, maar heel behulpzaam kan zijn. Als we eenmaal gewekt zijn hebben we de keuze om met het goede been uit bed te stappen en iets moois te maken van de tijd die voor ons ligt.

Beneden mij gleed een rij glimmend gepoetste auto’s voorbij, keurig in het dagelijks gelid, vlijtig volgzaam op weg naar een onzichtbare bestemming. Terwijl ik het tafereel gadesloeg bedacht ik hoe we met zijn allen een wel erg keurig aangeharkte maatschappij gecreëerd hebben.  Alles is geregeld en georganiseerd. En zodra het even anders loopt, komen er maatregelen, geboden en verboden. Maar wat doen al die regels, lockdowns en beperkingen met ons? Hebben we in een poging om elk risico tot elke prijs uit te bannen, niet al te ijverig elke vierkante centimeter aarde tussen de rubberen tegels geëgaliseerd en van vangnetten voorzien opdat niemand verrast zou kunnen worden? Hebben we ons niet in slaap laten wiegen in die warme deken van veiligheid, hebben we ons in die luxe niet te passief en afhankelijk laten maken? In gedachten verzonken staarde ik in de spiegel, deed een vergeefse poging om zelf ook enige orde in mijn kapsel te harken en besloot vervolgens, als eerste daad van verzet, enige chaos op mijn kruin te accepteren.  Want we zijn er met zijn allen wel een beetje klaar mee. Het is genoeg, de rek lijkt er wel zo’n beetje uit. Hij lijkt er uit – maar is dat wel zo? Dat is de vraag. 

De meesten van ons zijn veel creatiever en flexibeler dan zij zelf beseffen. Die eigenschappen hebben in onze comfortabele maatschappij, nauwelijk nodig gehad, we kennen ze vaak zelf niet meer, en vaak zijn er crisis-achtige omstandigheden voor nodig om dat besef terug te halen.  Er zijn landen waar mensen al langer gewend zijn om te leven in beperkingen, waar vrijheid van meningsuiting en eerlijke politici met een goed functionerend geheugen al veel langer dan bij ons een achterhaald fenomeen uit vervlogen tijden zijn. 

Waar de fase van boosheid en frustratie vaak reeds lang gepasseerd is. Daar weten mensen inmiddels dat het niet zinvol is om negatieve energie te verspillen aan voldongen feiten. Zij leven ermee, of eigenlijk: zij leven er omheen, want het besef dat we het zelf, dat we het samen moeten doen, is daar veel meer aanwezig.  Juist deze van bovenaf opgelegde beperkingen brengen de creativiteit in ons tot leven, daagt mensen uit en brengt hen tot elkaar – en er komen de mooiste initiatieven uit voort. 

Want mensen inspireren elkaar: want juist waar een deur dicht wordt gedaan, ga je zoeken, morrelen en wrikken tot je een raam open gekregen hebt en letterlijk een heel nieuw perspectief hebt gecreëerd. Juist als de nood hoog is, vinden mensen oplossingen. Waar angst gecreëerd wordt, ontstaat ook moed. Waar beperkingen en censuur worden opgelegd, maken mensen hun eigen vrijheid, creëren ze hun eigen blogs en nieuwskanalen. Waar afstand een gebod wordt, zoeken mensen elkaars nabijheid. Hoe had ik anders die vele prachtige mensen ontmoet, afkomstig uit het hele land, die allemaal die wake up call hebben gehoord en gevoeld, die niet bij de pakken neer gingen zitten maar elkaar opzochten en de ontwikkelingen juist aangrepen als een trigger, een nieuw vertrekpunt voor een betere wereld, voor ons en vooral voor de generaties na ons. Mooie mensen die zich daar belangeloos voor inzetten en met veel kleine stapjes grote dingen voor elkaar aan het krijgen zijn: ik bewonder ze en geniet van hun positieve energie.

En het mooie is: ieder van ons kan ook zo iemand zijn. Iemand die anderen inspireert, want dat kun  je immers al met hele kleine, gewone alledaagse dingen doen. Door de natuur te herontdekken, door open te staan voor nieuwe mensen, voor nieuwe zienswijzen. Door bijeen te komen voor een goed gesprek, door een gastvrij gebaar dat nét even iets meer is dan we gewend waren. Door bewust te leven, trouw te blijven aan jezelf, door pal te staan voor je overtuigingen, door verbinding te zoeken, door vrij te zijn en te vrij te ademen. We kunnen allemaal ontdekken dat je van een crisis ook een uitdaging kunt maken, en zo  de wereld een klein beetje mooier maken. Want een crisis betekent dat er iets mis was, dat iets aan het uiteenvallen is, in dit geval dat het systeem zijn houdbaarheidsdatum nadert en dat er iets nieuws ontwikkeld kan worden dat meer past bij wie en waar we nu zijn. Wie dat eenmaal ziet, kan het ook anderen laten zien en voorleven. Allemaal kunnen we een bijdrage leveren, door kansen te zoeken, te onderzoeken en aan te grijpen, door anderen te helpen datzelfde te doen. Elke kleine bijdrage is hierbij waardevol: de mooiste hemels  bestaan immers uit miljoenen kleine lichtpuntjes.

Tijdens een van de vele mooie ontmoetingen die deze tijd me opleverden. ditmaal met enkele zorgverleners in de regio, spraken we over een nieuwe kijk op gezondheidszorg. Een van hen stelde me een verrassende vraag: zou je terug willen naar de tijd voor de crisis, toen alles nog normaal leek, glad en zorgeloos? Ditmaal droomde ik niet: ik  was wakker en hoefde er niet lang over na te denken. Temidden van alle leed en het verlies die deze tijd voor velen en ook voor mijzelf  met zich meegebracht heeft, realiseer ik me steeds meer  dat er altijd ook een andere kant is en ik deze prachtige leerzame en inspirerende ontmoetingen, de vele nieuwe ervaringen en plannen nooit gehad zou hebben als er geen crisis was geweest. We zijn er nog lang niet uit, maar nee, ik wil niet terug. Ik wil vooruit en zie de kansen!

Als morgen de wekker weer  gaat, zal ik genieten van het eerste licht, dat juist door de nacht zo goed zichtbaar wordt.

Blogdo©

Van ootjes, luren en de Grote Verdwijntruc

Dit bericht is een reactie op het verwijderen van de column ‘Het Ootje’ van LinkedIn. 

Goed nieuws! Linked in maakt flinke vorderingen. Nadat mijn open brief aan de GGD-en in Nederland niet langer dan 1,5 uur op de site stond, ging het een stuk beter met de column ‘Het Ootje’. Het streven was om minimaal een halve dag online te blijven en dat is net gelukt. We kunnen dus concluderen dat het eigenlijk heel erg goed gaat met het vrije woord op dit platform. 

Dat de column moest verdwijnen, daar heb ik uiteraard alle begrip voor. Het is net als met een goochelaar: als iemand de truc verklapt dan is de lol er af. (Natuurlijk houd ik u nu voor het lapje, maar dat begreep u al. Deze stijlfiguur, waarbij wij totalitaire neigingen blootleggen door hen voor te stellen als hun tegendeel, noemen wij ook wel het positivootje).

Ditmaal leg ik de lat nog wat  hoger en mik ik er op dat dit bericht zelfs een hele dag blijft staan voordat het ten prooi valt aan de verdwijntruc. Vermoedelijk is dat wat al te optimistisch, want als een goochelaar u ergens in wil leggen, dan zijn het wel de luren.

Blogdo©

Meld je aan om niets te missen

Mijn blogs verschijnen voorlopig nog op Linked in maar worden steeds sneller verwijderd. Wil je op de hoogte blijven als er nieuwe blogs verschijnen en ze hier teruglezen? Meld je dan aan en ik zorg dat je een bericht krijgt. 

©  Blogdoc.nl