De Wet van de Medemenselijkheid – deel 1

Geschreven door Blogdoc

Dit blog is het eerste van een serie. 

Naar aanleiding van de enorme aandacht die mijn rechtszaak van 19 oktober jongstleden heeft gekregen en de overweldigende en ontroerende hoeveelheid steunbetuigingen die ik daarna ontving heb ik besloten het verhaal van deze rechtszaak en de verdere gang van zaken in een serie blogs te beschrijven. Nadat ik van LinkedIn ben verwijderd omdat ik aldaar in een blog mijn zorgen uitte over de mij opgedragen taak inzake het opnieuw oproepen van mensen voor corona prikken, heb ik alleen nog dit blog om mijn visie te delen en bij te dragen aan een mooiere wereld . Het delen van dit blog met belangstellenden mag dan ook uiteraard: graag zelfs, u helpt mij hiermee.  

De inzet in deze zaak is veel principiëler dan de vraag of ivermectine nu wel of niet bewezen werkzaam is tegen COVID-9. . Het gaat hier om de vraag wat er nu eigenlijk belangrijker is: de patiënt.of de regeltjes en protocollen. Een protocol kan onmogelijk rekening houden met de gehele mens. De arts die daarmee rekening wil houden, mag (en moet in mijn visie soms zelfs) afwijken van het protocol uit compassie met de patiënt..

Ik dank iedereen die mij steunde en steunt. Ik voel mij door de vele warme reacties enorm gesteund om door te gaan.. 

Wat vooraf ging. 

Het is eind 2021 als ergens in het land een patiënt zijn recept afgeeft bij de balie van apotheker Verraeth*.  De apotheker opent het dossier en ziet dat er een Verschrikkelijke Gebeurtenis heeft plaatsgevonden: de patiënt heeft van een arts namelijk een recept gekregen voor ivermectine. Verraeth herinnert zich ineens dat de Inspectie had gezegd dat artsen die zo’n recept maken, moesten worden verklikt bij de inspecteur. Waarom, dat wist de apotheker eigenlijk zelf ook niet, ‘maar bevel is bevel’, zo was zijn enige gedachte, want waarom zou je verder nadenken als de inspectie gewoon zegt wat je moet doen? Nergens goed voor en bovendien erg vermoeiend. Glimmend van trots belt hij de Inspectie. Opgewonden vertelt hij over de geconstateerde Verschrikkelijke Gebeurtenis.  Zo begon het.

En zo ook kon het gebeuren dat enige tijd later een delegatie van de Inspectie –tadaaa!- een heuse inval deed bij een apotheek elders in het land als ware zij een eigentijdse inquisitie.

Laten we die laatste apotheek voor het gemak even Apotheek de Hoop noemen. De heer de Hoop was een dappere collega van apotheker Verraeth. De Hoop had namelijk het lef gehad om ivermectine aan patiënten te leveren en dat was natuurlijk meer dan verschrikkelijk, want oké,, dat was dan wel een veilig middel, maar het mocht niet. Waarom niet? Nou ja, gewoon, omdat het verboden was natuurlijk. Verder wist de inquisiteur het ook allemaal niet, jeetje, zeg, doe niet zo moeilijk. Gewoon, bevel is bevel en dat geldt natuurlijk voor iedereen die geen gedoe wil. 

De dappere apotheker werd verplicht om de recepten te overhandigen met daarop de namen van de artsen en ziedaar: de inspectie had een bende zware criminelen in het vizier. De jacht was geopend.

De zaak

Op woensdag 19 oktober vond de rechtszaak plaats waarbij ik mij heb verdedigd tegen het opleggen van een boete door de Inspectie. Deze boete van 3000 euro was mij opgelegd omdat ik aan een aantal patiënten met COVID-19 ivermectine heb voorgeschreven. Een verslag hierover op de onafhankelijke journalistieke site Indepen.nl werd massaal gedeeld en leidde tot vele honderden reacties van over de gehele wereld: het leeft kennelijk enorm. Maar waar gaat het eigenlijk allemaal over? 

Kort gezegd luidt de aanklacht dat ik ivermectine heb ingezet voor een indicatie waarvoor het niet officieel is geregistreerd. Dat heet off-label voorschrijven en dat heb ik inderdaad gedaan. Off label voorschrijven is zeer gangbaar en vindt dagelijks plaats. Vrijwel iedere praktiserend arts doet het en vaak gaat het daarbij om middelen die minder veilig zijn dan ivermectine. Het gebeurt al vele jaren, het gebeurt vrijwel dagelijks en iedereen weet dat. Ook de inspectie. Nooit heeft iemand de inspectie er op kunnen betrappen dat zij zich daar zorgen om maakte. Nog nooit is er een boete voor gegeven, zelfs geen waarschuwing.

Toch vaardigde de inspectie in 2021 plots een waarschuwing uit aan artsen: als je ivermectine voorschrijft voor COVID-19 dan kun je tot wel 150.000 euro boete krijgen. Anderhalve ton. Ja, men maakte het zelfs nog bonter: de inspectie riep apothekers zelfs op om artsen aan te geven die ivermectine-recepten uitschreven. Je leest het goed: de IGJ riep hulpverleners op om artsen die hun patiënten willen helpen te verraden. Ik wist werkelijk niet wat ik hoorde. Was dit Noord-Korea? De oude DDR? Was dit Nederland in haar donkerste tijden?

Het gekke is: off-label voorschrijven is wettelijk gewoon toegestaan, als je maar voldoet aan een aantal voorwaarden: je moet de patiënt goed informeren over het feit dat het gebruik off-label is, je moet overleggen met een groep collega’s en met een apotheker, er moet een protocol voor zijn en je moet nagaan hoe de behandeling verloopt. Dat alles heb ik gedaan. 

Met een speciaal daarvoor gevormde groep artsen gebruikten wij protocollen opgesteld door een internationale groep experts uit Amerika. In goed overleg hadden wij die samen met een apotheker aangepast aan de Nederlandse situatie. 

De inspectie echter stelt dat die groep collega’s volgens de wet geen beroepsgroep is. Maar: in de wet staat helemaal niet beschreven wat dan wel onder een beroepsgroep wordt verstaan. In de Dikke van Dale staat het wel: een groep mensen met hetzelfde of een aanverwant beroep. We bestonden uit artsen en apothekers.

De inspectie stelt ook dat de protocollen niet geldig zijn. In een tijd waarin artsen de wereld over reizen om van elkaars ervaringen te leren en er nota bene een mondiaal probleem is, mogen wij kennelijk onze patiënten niet laten profiteren van ervaringen die elders in de wereld zijn opgedaan. We hebben een protocol uit ons eigen kikkerlandje en daar moet de arts zich als een robot aan houden.

Toch heeft de Hoge Raad in 2021 een interessante uitspraak gedaan: in een specifieke situatie moet de arts altijd een eigen professionele afweging maken. En: daarbij mag hij, ja moet hij soms van de protocollen afwijken als dat in het belang van de patiënt is 3. Kort gezegd: de patiënt gaat boven het protocol. En dat is precies het principe dat ik in deze gevallen gehanteerd heb. Een principe dat de IGJ kennelijk nog niet helemaal heeft begrepen. 

De misdaad

Het gekke is: off-label voorschrijven is wettelijk gewoon toegestaan, als je maar voldoet aan een aantal voorwaarden: je moet de patiënt goed informeren over het feit dat het gebruik off-label is, je moet overleggen met een groep collega’s en met een apotheker, er moet een protocol voor zijn en je moet nagaan hoe de behandeling verloopt. Dat alles heb ik gedaan. 

Wat er gebeurd is, is dat ik (en met mij een groep van een kleine 20 andere artsen) in een klein aantal gevallen ivermectine heb voorgeschreven. Dat gebeurde in alle gevallen op verzoek van de patiënt zelf. Veel mensen wilden bijvoorbeeld per se niet opgenomen worden, bijvoorbeeld omdat ze niet in isolatie en zonder hun naasten verpleegd wilden worden. De meeste patiënten herstelden spontaan, maar sommigen werden zieker. Enkelen lieten zich toch opnemen, anderen weigerden. En een aantal  daarvan had het gevoel dat ivermectine  hun redding kon zijn. 

Aan deze patiënten heb ik open en eerlijk uitgelegd dat dit middel officieel niet geregistreerd was voor deze indicatie. Dat er discussie is over het effect. Maar ook dat het een heel veilig middel is. Mensen die niet opknapten heb ik in een aantal gevallen, na hen voorgelicht te hebben én na overleg met collega’s en een apotheker, volgens ons schema behandeld.

Juli 2022. Op de deurmat tref ik een brief aan van de inspectie. Ze hebben een overtreding geconstateerd en gaan er meteen vol in. Geen waarschuwing maar meteen een boete. Als bijlage tref ik een stapel papieren in met heel veel vragen. Was het recept inderdaad van u? Was het inderdaad voor COVID-19 voorgeschreven? U wist toch zeker wel dat daar boetes op stonden? Temidden van de tientallen vragen was er echter één vraag die niet gesteld werd terwijl die, wat mij betreft, de belangrijkste vraag van allemaal had moeten zijn. En dat was de vraag: “Hoe is het nu eigenlijk met uw patiënten?”. Ze waren allemaal genezen. Maar dat deel van het verhaal echter leek de inspectie niet te interesseren…

Een document dat hier relevant is, is de verklaring van Helsinki 1 waarin beschreven staat aan welke ethische principe artsen zich dienen te houden bij het gebruik van middelen waarvan het effect niet, of nog niet,  is bewezen. 

Hier lezen we dat de arts off-label middelen mag voorschrijven als er geen bewezen alternatief medicament voorhanden is. Laat dat nou precies hetgeen zijn wat er aan de hand was! Maar wellicht heeft de Inspectie nog nooit kennisgenomen van deze verklaring, dat zou natuurlijk heel goed kunnen.

Wat wel uit ons land komt is een uitspraak van de Hoge Raad die al in 2017 bepaalde dat de arts altijd een persoonlijke afweging moet maken die in het belang van de patiënt is en (nu komt het) daarbij mag hij, ja moet hij soms van de protocollen afwijken als dat hij dat in die specifieke situatie in het belang van de patiënt acht 2. Kijk, dat is nou eens klare taal. Ik zou dat kort samenvatten als: de patiënt gaat boven het protocol. En dat is wederom precies het principe dat ik gehanteerd heb – en ook dat heeft de IGJ kennelijk nog niet helemaal begrepen. We kunnen dus veilig vaststellen dat er daar op die burelen nog wel wat verbeterpuntjes zijn blijven liggen. 

Mijn advocaat vertelde me dat ik ervoor kon kiezen om de boete te betalen. Dan was het klaar. Het alternatief was: bezwaar maken en naar de rechter gaan. Ik hoefde niet na te denken en koos voor het laatste. Want ik had naar mijn volstrekte overtuiging niets misdaan. 

Integendeel: ik had naar eer en geweten gehandeld, had de wet waar mogelijk gevolgd en daar waar ik die in strijd achtte met mijn plicht als arts, koos ik voor mijn professionele plicht. Ik had zieke mensen die niet naar het ziekenhuis wilden en ivermectine als hun redding zagen, op hun uitdrukkelijk verzoek geholpen. De vraag of ivermectine bewezen werkzaam was en of ik dat ook vond, was daarbij een stuk minder interessant:  daar gaat deze kwestie dan ook helemaal niet over. Belangrijker was voor mij de vraag of ik hiermee de patiënt onevenredig zou kunnen schaden, want dat raakt aan een basisprincipe van ons handelen. Het antwoord wist ik eigenlijk al: ivermectine is een van de meest veilige middelen die we kennen. Die eigenschap werd zelfs met name genoemd toen de ontdekker ervan in 2015 de Nobelprijs voor geneeskunde werd toegekend. Ik checkte het nog met een apotheker en met een expert op dit gebied, een voormalig hoofdmedewerker van nota bene het Lareb. Hij gaf me gelijk. 

Een week of wat geleden begon de IGJ met haar campagne. Triomfantelijk meldde ze in haar persbericht dat 16 artsen beboet werden voor het voorschrijven van verboden geneesmiddelen. Het bericht suggereerde dat we hier te maken hadden met een stel gevaarlijke warhoofden die slonzig in elkaar gedraaide verboden pillen verkocht aan nietsvermoedende patiënten. Desinformatie van overheidswege – en niet voor het eerst.

Want de waarheid was dat wij, op basis van op de Nederlandse situatie aangepaste internationale protocollen, in overleg met een groep artsen, in overleg met een apotheker, officieel toegelaten geneesmiddelen voorschreven aan patiënten die daar zelf om verzochten en die dit verzoek herhaalden nadat ze door ons uitgebreid schriftelijk waren geïnformeerd, ook over het off-label karakter bij deze indicatie. Bovendien deed ik dat pro deo: van geen enkele patiënt is ook maar enige  betaling of andere tegenprestatie gevraagd of ontvangen.

De visie

Vaak horen we van critic dat we die recepten niet hadden moeten schrijven. We wisten toch dat het niet mocht? Sommigen laten ons weten dat ze zich er eens goed in verdiept hebben en concluderen dat ivermectine niet helpt. Maar wie zo redeneert, mist de de essentie en begrijpt niet waar het hier echt om gaat.  Het gaat namelijk niet om het dispuut of ivermectine nou wel of niet helpt. Onderzoeken lopen nog dus dat weet ik namelijk ook niet met zekerheid. 

Wie in de boeken duikt en vervolgens concludeert dat het medicijn weinig doet op COVID-19, baseert zich op de ratio, op bibliotheekwijsheid en evidence. Dat is een belangrijk onderdeel. Maar het wel een onderdeel. En mij gaat het om de gehele mens.

Ook ik ben ook opgeleid met ‘evidence based medicine’, de stroming die streeft naar ‘geneeskunde op basis van wetenschappelijk bewijs’. Waar mogelijk pas ik behandelingen toe waarvan het effect en de veiligheid vast staan. Dat ons dat in de geneeskunde vaker niet dan wel lukt, is voor veel dokters lastig toe te geven. Er zijn echter moderne en originele denkers die stellen dat we hierin doorschieten. Professor Mattias Desmet, psycholoog en statisticus, houdt zich bezig met effectiviteit van onderzoek en stelt dat we de wetenschap zodanig hebben omarmd dat ze het debat verstikt 3. Het is niet de bedoeling dat u er kennis van neemt: ook zijn visies worden heftig gecensureerd.

Hoogleraar wiskunde en statistiek Ronald Meester, een expert die onderzoek doet op het gebied van wiskunde en levensbeschouwing,  wetenschapper pur sang, waagde het om enkele heilige huisjes ter discussie te stellen in zijn lezenswaardige boek  ‘Wetenschap als nieuwe religie’. Stof die schuurt voor wie graag vasthoudt aan wat er is, interessant voor wie het lef en de vrijheid van denken heeft om verder te kijken en zo tot breder inzicht te komen 4.  

Deze wetenschappers raken een belangrijk punt. De puur wetenschappelijke manier van benaderen is in onze maatschappij heilig verklaard, maar heeft ook beperkingen. Want er is meer tussen arts en patiënt. En dat laatste ervaar je meer en meer als je vele jaren gewerkt hebt en vele duizenden patiënten hebt behandeld. Zelf ben ik meer een man van het directe contact, meer voor de spreekkamer en het ziekbed dan voor de bibliotheek. En dan kun je een situatie tegenkomen zoals deze.

Een oudere patiënte krijgt corona. Ik zie haar niet vaak en ken haar al langer als een eigenzinnige en daarom ook interessante dame die niets moet hebben van zorg en pillen. Terwijl  ik op de rand van haar bed zit, legt ze haar hand op mijn arm en vraagt ze me om te beloven dat ze hoe dan ook niet naar het ziekenhuis hoeft. Ik vertel haar dat ik niet kan beloven dat ik dat nooit zal voorstellen, maar ze uiteindelijk altijd zelf beslist en dat ik een weloverwogen beslissing zal respecteren.

Als ze in de dagen erna zieker wordt praten we hier uitgebreid over, maar ze blijft bij haar standpunt. Ze is nog niet toe aan opname, maar we zien dat punt wel naderen. Dan komt de dochter met de vraag of moeder niet een kans mag krijgen om met ivermectine behandeld te worden. Ze heeft gehoord dat dat zou kunnen helpen, al is er discussie over. Wat heeft ze te verliezen? Moeder blijft stellig: ze gaat niet naar het ziekenhuis. Dan gaat ze nog liever thuis in haar eigen bed dood. En ik weet dat het menens is: deze vrouw weet wat ze wil en blijft daarbij. 

We spreken uitgebreid over het middel. Ik vertel haar eerlijk dat ook ik niet zeker weet of het werkt. Dat het off-label is en de inspectie er ineens erg moeilijk over doet, al kan ik medisch gezien niet uitleggen waarom. Maar moeder wil echt onder geen beding naar het ziekenhuis. De dochter is er van overtuigd dat haar moeder met ivermectine geholpen zou kunnen worden en smeekt me bijna om haar die kans te geven. Ik weet dat de dochter, als deze dame zou overlijden, altijd het gevoel zal hebben dat haar moeders dood voorkomen had kunnen worden. Of dat waar is, is op dat moment niet meer belangrijk: ik ga het gewoon niet laten gebeuren en regel het recept.  

Dit zijn situaties uit de praktijk. Ze roepen de vraag op wat er nu belangrijker is: het protocol en de regeltjes, zoals de IGJ bepleit,  of de mens achter de patiënt? Voor mij is het helder. Ik probeer mij aan de regels te houden als het kan, maar zal daar van afwijken als dat in het belang van de patiënt moet. Hierbij voel ik me gesteund door voornoemde uitspraak van de Hoge Raad.

Tegen de collega´s die zeggen dat ze diep in de literatuur gedoken zijn en daarna geconcludeerd hebben dat het effect van ivermectine  onbewezen is zeg ik: je hebt niet begrepen waar het om gaat. Wat hier gebeurt leer je niet als je medicijnen studeert. Hier gaat het om geneeskunde, maar eigenlijk zelfs over de overtreffende trap ervan. En dat is geneeskunst. Het is het afwegen van alle belangen van de patiënt, van de hele mens, met zijn of haar verleden, omgeving, angsten, overtuigingen, hoop, geloof, met een eigen karakter en persoonlijkheid. Als je dat gaat zien, dan wordt het contact mooi, dan ontstaat er emotie,  je gaat mee- en invoelen. Er groeit verbinding met de mens die daar naast mij in bed ligt, iets dat in de buurt komt van een echt en oprécht geven om de ander. Daar, gezeten naast de zieke, aan de rand van dat bed, wint neemt het begrip ‘naast-en-liefde’ met overmacht van het regeltjes-fetisjisme van de inspectie

En weet je: dan is het effect maar niet bewezen, ook goed. Want als ik dan de opluchting zie bij de patiënt en haar dochter, dan is er voor mij namelijk iets veel mooiers bewezen. Dan zie ik dat ik betekenis heb gehad voor deze kwetsbare mens, op een cruciaal moment, dat voor haar zo wezenlijk is. Deze mens, die zich in al haar kwetsbaarheid  overgeleverd voelde aan mijn beslissing. Die (terecht of onterecht, maar dat doet op dat moment helemaal niet meer ter zake!) in elk geval het gevoel had dat de laatste kans op redding afhing van de vraag of ik wilde meewerken. Dan voel ik een diepe overtuiging dat dit goed was. En dan is het misschien niet ‘evidence based’ en mag een inspecteur vanachter zijn bureau vinden dat ik de wet overtreden heb: het zij zo, want dan kies ik even voor mijn hoogste wet: de Wet van de Medemenselijkheid. Dat is de enige manier waarop evidence based medicine voor mij kan werken.

Misschien moesten we er maar eens eens een flinke scheut ‘human based medicine’ doorheen gooien. Want geloof me, daar worden niet alleen wij, maar ook onze patiënten pas écht beter van.  

Blogdo©

        * de namen in deze column zijn gefingeerd

 1. https://www.youtube.com/watch?v=sQNJ8XV4NpQ
 2. Prof. dr. R. Meester: Wetenschap als nieuwe religie. Hoe Corona de spirituele schaarste in onze samenleving blootlegde. Ten Have uitgevers, EAN 9789025910884
 3. Rechtbank Midden-Nederland over het off-label gebruik van geneesmiddelen. 20 mei 2021, ECLI:NL:RBNE:2021:2302, in r.o. 3.8

Reacties (103)

 • Beste Jan,
  Ik schreef het al in de kaart.
  Wat zou er een hoop leed en verdriet bespaard zijn, als er meer artsen waren zoals jij.
  Voor mij ben je een TOPPER met het hart op de juiste plaats.

  Voor mij zou de keus snel gemaakt zijn.
  Als ik ooit in zo’n situatie zou belanden, een arts zoals jij aan mijn bed.

  Veel geluk en gerechtigheid op je pad.
  Marga

 • Josien v Kammen

  Ik zou heel graag willen weten of deze mw baat heeft gehad bij dit middel. Los van het antwoord vind ik dat u correct heeft gehandeld. Blijf werken met uw hoofd en met uw hart.

 • Wat is deze blog prachtig geschreven. Ik had al het filmpje gezien waarin u een mondelinge aanvulling op het schriftelijk verweer had gegeven. Hier kreeg ik de tranen van in de ogen. Diep respect voor dit handelen, maar ook verbijsterd of verontwaardigd en versteld zijn over het letterlijk monddood maken. Dat in dit land…..ook al heb ik al verschillende verhalen gehoord waar met name het onrecht naar voren kwam. Daarom zo blij met mensen zoals u. Het lef hebben en de wegen weten te vinden om zich te laten horen. Niet alleen kritisch zijn, maar van hoofd naar hart handelen. Echt een huisarts die ik me in de reguliere zorg zou wensen en een ander ook gun. Zo zou ik graag ook vanuit mijn vakgebied graag met u willen samenwerken. Zelfde visie. Het zou mooi zijn dat complementair en regulier straks volledig geïntegreerd wordt en bij de zorgverzekering erkend wordt als het meest waardevolle voor de gezondheidszorg. Mensgericht. Ik heb er vertrouwen in dat straks het kantelpunt wordt bereikt.

 • Bij dit schrijven realiseer ik mij dat vrijheid niet van alleen komt ! De machtige lobby van een paar geld duivels maakte in 2019 een einde van onze democratie in Nederland!
  Blind en zonder dat mensen kritisch waren trapte ze in de grootste leugen van de gehele mensheid!
  De duivel had een geniaal plan dwang angst en leugens werden ingezet om de massa onder controle te krijgen!

  Daarom heb ik groot respect voor de dokter die mensen behandeld met een middel wat reeds jaren wordt ingezet als bestrijder van bacteriën en virussen!

  Hij is niet als veel artsen gevallen voor geldzucht en de grootste genocide die er nu gaande is met de prik

  Moge hij in het hemelsrijk een bijzondere plek krijgen 🇳🇱❤️🙏🍀👏

 • Els van Galen

  Geachte heer Vingerhoets, u staat volkomen in uw recht, en heel goed dat u uw rug recht houdt. Het is de wereld op zijn kop. De overheid heeft geen goede bedoelingen, daar zit het kwaad. Hopelijk ontwaken meerdere artsen en gaan ze doen, wat onder andere u hebt gedaan. Wat uw vak is, de cliënt zo goed mogelijk begeleiden, en steunen met zn off label medicijnen. Ik wou dat ik zeker wist dat ik ivermectine krijg voorgeschreven als de nood daar is. Heel veel succes!!! Burgers staan vierkant achter u! Groet Els van Galen

 • Erik Grootjans

  Geweldig, hoe je er in staat. Vind het vreselijk hoe de inspectie en de rechtelijke macht zich gedragen.
  Gezondheidszorg zou over gezondheid moeten gaan en niet over regeltjes. Politiek heeft al helemaal niets met gezondheid te maken en zou zich er ver van moeten houden.
  Dat de inspectie de eigen protocollen niet kent en de politiek naloopt is een schande.
  Ik steun je in je strijd. Heel veel sterkte.

 • Justin Wiechers

  Beste heer Vingerhoets,

  Een moedige en menselijke daad in een wereld waar veel op zijn kop staat. U treft geen blaam.

  Voor mij was Pierre Kory zijn toespraak in de USA senaat in december 2022 en de meta-analyse van FLCCC de spreekwoordelijke ‘canary in the coalmine ‘. Ik vermoed dat met werkelijk eerlijk evidence based onderzoek, u de wetenschap achter zich heeft over de toepassing van Ivermectine.

  Begin 2021 heb ik met de analyse van FLCCC een gesprek gehad met mijn huisarts. Hij zei toen al dat het voorschrijven van off label gevoelig ligt en zeker Ivermectine en daarom niet het risico zou nemen het voor te schrijven.
  De politiek heeft artsen in een ethisch dilemma geduwd met onnodig lijden en overlijden als gevolg. U laat uw eed in uw overwegingen door klinken. In de rechtspraak lijkt de stem van vrouwe Justitia ijl in de verte geen weerklank meer te vinden. Hoe kan het in Godsnaam dat mensen in hun beroep in deze tijdgeest hun empathie en medemenselijkheid verliezen?

  Ik wens u veel sterkte en bid dat het recht en menselijkheid zege vieren in uw zaak.

 • Chapeau!
  Wat een heerlijk, menselijk stuk om te lezen, welke getuigt van een oprechte en bewuste ethische visie.
  Wie dit verbiedt, zwicht voor de Onmenselijkheid.
  Daar geven we niet, nee nooit aan toe!

 • Eleonora Balduk

  Geweldige blog dit. Huisarts Jan Vingerhoets is voor mij het voorbeeld van hoe “mijn huisarts” moet zijn. Wat ik niet weet, ik ken hem niet echt, pas drie keer ontmoet, maar er moeten wel mondkapjes gedragen worden … Ik hoop dat de IGJ tot andere inzichten komt en de opgelegde regels gaat herzien. Want anders ziet het er somber uit voor de Nederlandse burgers. Jan Vingerhoets en zijn “dissidente ” collega’s wens ik alle kracht, moed en sterkte toe, jullie zijn een lichtend voorbeeld van medemenselijkheid en naastenliefde.

 • Hulde voor je standvastigheid. Een groot deel van Nederland staat achter je. Laat maar weten als je financiële steun nodig hebt in je strijd tegen het onrecht.

 • Antoinette Dijkstra

  Ik hoop echt dat de overheid tot inzicht komt. U bent een fantastisch arts, wat zou ik blij zijn met zo’n arts. Helaas zijn ze met een lampje te zoeken. Mijn zoon is ernstig ME patiënt, is volledig bedlegerig en krijgt geregeld off-label medicatie. Hij gaf onlangs aan, ik moet echt geen Corona krijgen, kun je geen Paxlovid regelen. Ik zei tegen hem, dat vertrouw ik niet, ik zou graag Ivermectine voor jou regelen. Helaas kan dat niet en dat vind ik in en intriest.

 • Moedige man! Geneesheer in de ware betekenis van het woord! Zo iemand wil ik naast me, wanneer ik pijn heb en lijdt. Diep respect voor deze man
  Mik

 • Nancy-Els de Jonge

  Ik heb niet de hele blog gelezen omdat ik het jammer vind dat je qua stijl kiest voor verontwaardiging. Inhoudelijk ben ik het helemaal met je eens; ik vind dat artsen en andere professionals die bevoegd zijn ten alle tijde hun eigen afwegingen en keuzes moeten maken. Je zou mij persoonlijk meer ‘pakken’ als je zo objectief mogelijk zou schrijven, en ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Dat wilde ik je laten weten. Heel veel sterkte en succes verder! Warme groet, Nancy-Els de Jonge

  • Els wat een rare reaktie, vol tegenstrijdigheden.
   Misschien wil je dat Jan geheel onbewogen over zijn levenservaring vertelt.

   Mijn raad aan U : lees wat meer, wordt bewogen en hopelijk krijgt U mededogen. Dat is mijn wens voor U.

   Mvgr,
   Leo.

 • Morele ontwikkeling: “wat nou als we allemaal het hoogste morele niveau zouden hebben? Dan zou het toch een zooitje worden?”

  Toen ik psychologie les gaf, behandelden we Kohlberg en de morele ontwikkelingsstadia.

  Op de basisschool in groep 3 zie je leerlingen die gefocust zijn op orde alleen vanwege de orde zelf: “je mag niet liegen want dat is tegen de refels”. Het conventionele stadium.

  Sommige mensen bereiken het hoogst mogelijke morele ontwikkelingsniveau. Bijv Nelson Mandela die wet overstijgend kan denken:

  Iets doen niet omdat het de regel is, maar omdat je het naar je eigen geweten toe verplicht bent.

  Een leerling vroeg:
  “ja maar wat nou als we allemaal het hoogste morele niveau zouden hebben? Dan zou het toch een zooitje worden?”

  Echter, wat nou als we in een cultuur zitten waarin angst en ongelijkwaardigheid de norm is en waar de regels belangrijker zijn dan menselijke waarden…. dit tot aan het rechtssysteem aan toe? Een systeem dat niet bijdraagt aan gelijkwaardigheid en hoe het leven mooier te maken, maar aan dominantie structuren van ongelijkwaardigheid.

  Zijn de regels (onze wettelijke macht) bedoeld om menselijke waarden te ondersteunen? Of moeten mensen zoals Nelson Mandela of een huisarts zoals Jan Vingerhoets een kopje kleiner gemaakt worden zodat ze in de pas lopen met groep 3 niveau? Zou het anders een zooitje worden?
  Ik wil graag meer voorbeelden met het hoogste niveau daarom volg ik dit blog!

 • Ingrid Schumann

  Lieve dokter Jan Vingerhoets,
  Ik ken u helaas enkel via uw berichten uit de Nieuwsbrief en uit de media.
  Het is wel overduidelijk dat u de woorden heel goed heeft begrepen van de eed die u als dokter heeft afgelegd. Geweldig hoe u met de patiënten en mensen omgaat! Wat een fantastisch lief mens bent u. Zo is een ECHTE dokter!
  Deze zijn als een speld in een hooiberg.
  Bijna niet te vinden. Ik had zelf 2 huisartsen ( nu met pensioen ) die samen werkten in 1 praktijk , zij waren idem zoals u keken naar de mens.
  Ga a.u.b. zo door, laat uw mooie karakter niet breken en of stuk maken!
  Heel veel sterkte op uw pad.
  Lieve groeten mevr. A. Schumann

 • Harry van Houdt

  Heb veel respect voor je Jan en ook Rob, die met beide benen aan de grond staat.
  Ik steun jullie, kanjers.

  Grt Harry

 • Beste Jan
  Ik heb diep, diep respect voor jouw invulling van het beroep arts. Ik heb ruim 40 jaar in de gezondheidszorg gewerkt waarvan de laatste 13 jaar op een huisartsenpost. Iedere keer weer vol ongeloof aanschouwd hoe er met de Covid19 protocollen werd omgegaan door artsen, wanneer ik dan een discussie aan wilde gaan over bijvoorbeeld het nut van mondkapjes of van de pcr test dan was er geen ingang mogelijk behalve het commentaar: wij conformeren ons aan de NHG, RIVM en GGD. Een arts die de eed heeft afgelegd om geen schade te doen en zo reageert heeft mijn respect verloren.
  Volg je morele compas blijf het mooie integere mens wat je bent.
  Hartelijke groeten van Arjen ( oud militair die 2 Januari in elkaar geslagen is en in de bajes terecht kwam) en Silvia Smits

 • Bernadette Peppenster

  Ik bewonder uw moed en doorzettingsvermogen.
  Trots dat er artsen zijn die de patiënt voorop zetten en nog buiten de protocollen durven te denken.

 • U neemt uw vak zeer serieus, u wilt patiënten genezen of iig zoveel mogelijk helpen. Dat mag niet strafbaar zijn!

  Was u mijn huisarts maar

 • Michel Roofthooft

  Een interessant verhaal en goed voor de geschiedenis om dit ook daadwerkelijk te beschrijven, maar mijn inziens zijn de werkzame medicijnen maar voor één reden verboden, indien vaststond dat er werkzame medicijnen bestonden dan had men de roll out van een experimenteel vaccin nooit kunnen noch mogen goedkeuren en daarom en alleen daarom zijn deze middelen zo goed als wereldwijd verketterd.

 • Wow Jan, ik voel diep respect voor jou als huisarts met een prachtig hart, die met kop en schouders uitsteekt boven de robot-huisartsen die mee zijn gegaan met de regeltjes ten koste van de mens achter hun patiënten.

 • Jacomine Marianne van der Ploeg-Dek

  Medemenselijkheid is een woord dat de inspectie absoluut niet kent (maar die handelt in opdracht van een uit te voeren agenda) ‘de mens’ die totaal afhankelijk kan zijn en vertrouwen hoopt te hebben in de behandelend arts, dit vertrouwen, blindelings, is het meest waardevolle contact tussen hen beiden. U heeft daar volledig naar gehandeld, chapeau, diep respect! Ongetwijfeld zult u weten dat hier totaal andere belangen spelen, die niets meer met menselijke waardigheid te maken hebben. U geeft velen hoop, dank daarvoor, intense dank.

  Jacomine Dek (74)

 • Anita Wouters

  Dankjewel , voor het zelf voelen en menselijk handelen.Ook voor de moed, dit is van alle tijden 😊
  In deze tijd zijn dit soort situaties nodig om vandaaruit op nieuwe manier te gaan kijken.
  En degene vd inspectie die het bewustzijn nog niet kunnen pakken worden hier wel in uitgedaagd. Alles is in goddelijke ordening😊

 • Dank voor je mede-menselijkheid!
  Het was een moeilijke periode waarbij de medische wereld allen hun uiterste best hebben gedaan en niemand was zeker van de uitkomsten
  Je hebt weloverwogen een beslissing genomen en getoetst bij andere deskundigen, het lijkt me dat de overheid besmet was met een tunnelvisie.
  Alleen de vaccinatie zou redding zijn. Helaas is dit niet de waarheid
  Sterkte en veel succes

 • Dank je wel voor je inzicht, je moed en kunde. En dank je voor dit verslag.
  Elke patient/mens mag hopen op een menselijke arts.
  Gelukkig dat je ook steun krijgt van collega’s. Het tij gaat kantelen, getuige de bewustwording en keuzes van het volk nu.
  Warme groet, Len Smit

 • Een diepe buiging vanuit heel diep respect voor jouw werkwijze/gedachtengoed/gevoel voor medemensrlijkheid Jan. Dat heeft de mensheid zo nodig!
  Klopt het, dat het zo is, dat wanneer er een werkend medicijn is om Covid-19 te genezen, er geen vaccin ontwikkeld mag worden via de verkorte route?
  Ga zo door Jan!

 • Jojanneke Voorthuis

  Diep respect voor ‘de strijd’ die u levert als arts voor de rechten van de mens: keuze vrijheid. Ik hoop dat velen met u hun rug rechten en naast u komen staan.
  Ik zal het bericht zo breed mogelijk proberen te delen alhoewel ik weet dat velen er nog niet ‘rijp’ voor zijn, maar gelukkig neemt die groep mensen langzamerhand af! Ik wens u alle kracht, wijsheid en liefde om dit pad te blijven bewandelen.

 • De technocratische mens en de instituties die hij ontwikkelde, hebben de mens zijn kern ontnomen. Als de geest de mens door deze richting wordt ontnomen, blijft er leegte achter. Dan is er geen medemenselijkheid meer en ontstaat er angst, afgescheidenheid en controledwang. Of zoals Einstein zei:
  “de intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten”
  En hij stimuleert ons ook nog om door gaan:
  “Onbezonnen respect voor gezag is de grootste
  vijand van waarheid”
  Jan, je bent geweldig!

 • Kris Panneels

  Heel veel dank voor deze moedige houding en het getuigenis.
  Iedereen met een beetje gezond verstand en een beetje mededogen weet dat dit de enige correcte en ethische manier is om hiermee om te gaan.
  Als ik dit verhaal lees moet ik onmiddellijk denken aan het vooroorlogse Duitsland. Lieve mensen: het is goog tijd dat we opstaan om deze waanzin te stoppen.
  Overigens heb ik in de loop van de laatste maanden diverse artikelen, ook (wetenschappelijke) gezien die zeer uitdrukkelijk aangeven dat Ivermectine wel degelijk heel gunstige resultaten geeft. Dr. Pierre Kory in de US is daar zeer expliciet over. Zie: Regular Use of Ivermectin as Prophylaxis for COVID-19 Led Up to a 92% Reduction in COVID-19 Mortality Rate in a Dose-Response Manner: Results of a Prospective Observational Study of a Strictly Controlled Population of 88,012 Subjects

 • Dag Jan, ik ben diep geraakt door je moed en liefdevolle inzet voor je patiënten. Wat een integer mens en arts ben je. Ik heb zo n arts jaren ook gehad maar die is per 1 september met pensioen gegaan. Het is zoeken naar een vervanger die ook zo zorgt.
  Ik ben je enorm dankbaar voor wat jij doet en de hoop die je ermee biedt op zorgverleners die medemenselijkheid het belangrijkste vinden.
  Hartelijke groeten
  Astrid Van der Zwan.

 • Ik ben blij dat er nog artsen zijn die hun beroep en eed waardig uitoefenen,en heb heel veel respect voor de artsen die een boete hebben gekregen is. Het is een omgekeerde wereld en als ik de volksvertegenwoordigers hoor, die menen overal verstand van te hebben. Dan draait mijn maag soms om als ik ze hoor.
  Ik wens de artsen heel veel sterkte toe. En hoop dat ze een keer echt gaan luisteren, naar de huisartsen.

 • Ongehoord hoe hier zo hypocriet wordt gehandeld. Is er een middel dat werkt en dan mag het niet voorgeschreven worden terwijl andere middelen wel toegestaan worden cq er word niks over gezegd. Hier is duidelijk een kracht aan het werk die waar het hun omgaat tegenwerkt e dat mogen ze niet dulden. Hun agenda moet uitgevouwen worden ten koste van alles

 • Beste heer Vingerhoets,

  Ik wens u heel veel sterkte en heel veel succes toe en vind het knap hoe u zich opstelt en weerhoud hierin. Mijn steun heeft u volledig.

  Ik vind het ongekend wat er gebeurd en in welke positie medici/huisartsen worden gebracht terwijl jullie doorgaans met jullie “poten in de klei staan” en mensen probeert te helpen in hen welzijn. Het is buiten alle normen, waarden en moraliteit om zoals ik hier tegen aankijk en in mijn beleving is ons “systeem” de weg helemaal kwijt en daarmee ook de waardigheid van mensen.

  Nogmaals sterkte!

  Met vriendelijk groet, Roy Reuser

 • Lucas Riswick

  Toen het coronavaccin uitkwam, wist de farmaceutische indudtrie ook niet of het zou werken, want niet op mensen getest. Maar, zoals Pfizer later toegaf, was er haast bij. En het blijkt dat vaccins niet het coronavirus kunnen bestrijden. Dus waar gaat dit over? Geld natuurlijk

 • HUMAN BASED MEDICINE.
  Jan, wat heb ik een enorme bewondering voor jou.
  Artsen zoals jij zouden er meer moeten zijn. Je hebt het zo goed verwoord, heldere, klare taal waar geen speld tussen te krijgen is.
  Het is van de zotte hoe men vanuit de politiek hamert op het nemen van dit vaccin. Terwijl de lange termijn effecten nog niet duidelijk zijn en er ook sprake is van veel meldingen van blijvende vaccinatieschade of zelfs, de dood.
  Laat je niet uit het veld slaan, je vertegenwoordigt een hele grote groep mensen.
  Er wordt merkwaardig genoeg totaal voorbij gegaan aan natuurlijke immuniteit.
  Wat mij betreft is er geen corona pandemie,maar een prikpandemie.
  Dankjewel voor al je inspanningen, ik.ken je niet, maar ik ben trots op je moedigheid en vooral je eerlijkheid. Medische behandelingen laat je aan een arts over, niet aan de politiek. Dan is er iets goed mis!
  Ik vind het jammer dat je mijn huisarts niet bent. KEEP UP THE GOOD SPIRIT.

 • Rachel Ontijd-Latuni

  Ik vind dat u helemaal gelijk heeft, dat u vecht waar u voor staat, uw eed en de gezondheid van uw patiënt. Dat zou voor een ieder niet moeilijk te begrijpen moeten zijn, zeker een rechter die ook een eed heeft moeten afleggen. De eed zou toch zwaarder moeten wegen dan welke regel dan ook. Er is geen weg meer terug, maar er kan nog heel veel leed voorkomen worden als zij niet hun oren laten hangen naar artsen en wetenschappers die andere doelen dienen en gezondheid op een 2de plaats zet. Ik kan dit zo zeggen omdat ik maar een ‘gewone burger’ ben waar ze dus helemaal maling aan hebben, maar dat er zo op deze manier mensen zoals u het werk naar eer en geweten onmogelijk wordt gemaakt is onbegrijpelijk. Daar zou geen overheid of wie dan ook invloed op mogen hebben. Medische kwesties is iets tussen patiënt en arts en niemand anders.

 • Ik zou hopen dat alle dokters zo zouden reageren op de patiënt.
  Als ik ooit ziek mocht worden en de dokter zou er zo voor mij zijn, geweldig.
  Wat een zegen als je zo je werk wil doen om patiënten te helpen.
  Bedankt dat je je er zo voor inzet, en laat de IGJ en en mededaders de P.p maar krijgen

 • Uw verhaal is in overeenstemming met het geweten. Op dit moment hebben wij een overheid die verblind is door idealen en persoonlijk voordeel.
  Dit betekent verder dat deze overheid op een geweldadige manier aan haar eind zal komen, juist omdat zij menselijkheid mist.
  Wij kunnen alleen maar hopen dat het zonder bloedvergieten zal gaan.
  Het kan zijn dat onze generatie daar te laat voor is. Desondanks heeft u gedaan wat moest!.

  vr. gr. Paulus

 • Vandevorst Nadine

  Ik heb je blog gelezen met veel aandacht, en als ik zware Covid 19 zou krijgen (al is dat in mijn gevoel een schuilnaam voor griep die heel slecht behandeld wordt), hoop ik dat ik een dokter vind zoals jou. Of Ivermectine nu helpt of niet, de zogenaamde vaccins doen dat zeker niet maar velen dromen ervan om die te verplichten. De bijwerkingen (zelfs overlijdens) worden gewoon doodgezwegen, al heb ik het gevoel dat ze dat niet lang meer kunnen volhouden.
  Alles wat er in de laatste jaren is gebeurd is zo intriest dat ik er geen woorden voor vind. 😰 Zelf had ik van in het begin al het gevoel dat er iets niet klopte, en dat het nieuws verdacht veel op hersenspoeling, of hypnose (of allebei) begon te lijken! Ik ben gewoon gestopt met ernaar te kijken en heb mijn intuitie gevolgd : geen vaccins voor mij, hoe hoog de druk ook wordt. En daar heb ik nog geen seconde spijt van gehad 👍🏽
  Laat ons hopen dat aan deze plandemie vlug een einde komt want de grens van de waanzin is al lang overschreden!!!
  Graag wil ik je nog bedanken om een van de dokters te zijn die hun eed van Hypocrates serieus neemt. Jij hebt je geweten gevolgd, en daar zul je nooit spijt van krijgen!! ❤️
  Heel veel succes in je verdere carriere, en samen met jou hoop ik op een eerlijke uitslag in je rechtzaak!!

 • Goededag,

  Ik heb uw blog met veel interesse gelezen.
  Naar mijn bescheiden mening heeft u het enige juiste gedaan. Als verpleegkundige volgde ik: ik zie lijden en kan niet anders dan daar op reageren.
  Het vasthouden aan protocollen, zo strikt, houdt ook starheid in. Dat past niet bij mij. Richtlijnen zijn goed als leidraad. Echter zoals u mooi heeft beschreven is er meer dan..
  De mensen die artsen hebben verraden kunnen waarschijnlijk niet anders. Hun brein is beperkt, hoewel ik het vreselijk vind dat zo’n situatie doelbewust is gecreëerd!
  Uw manier van denken is er 1 die ik prevaleer. Veel meer hulpverleners zouden ‘out of the box thinking’ moeten toepassen.
  Iedereen die er anders over denkt/dacht werd verwijderd, geblokkeerd.
  Als je slechts 1 stroom informatie ontvangt en alle kritische geluiden worden verdreven, zou er al een belletje moeten gaan rinkelen.
  Alleen door kritische mensen kunnen wij ons ontwikkelen. We worden namelijk aangezet tot nadenken.
  Ik zou willen dat meer hulpverleners uw gedachtegang volgen.
  Gelukkig heb ik een hele fijne huisarts.

  Dank voor uw verhaal.
  Sterkte met alles!

  Mvg Erna

 • Diep diep respect. U bent een geweldige arts. Een arts met een goed hart. Mijn hart huilt bij wat er nu gebeurt. Ik hoop dat er door u en een aantal collega’s meer huisartsen de ogen open gaan., het kan zijn dat hun ogen al wel open zijn maar ze nog niet durven. Dat dit het zetje is tot anders handelen. Van mijn man en mijn kant hartelijk dank dat u voor ons gewone mensen opkomt. ❤️

 • Ik mocht me zo’n arts wensen!! Eindelijk iemand met een hart voor zijn patiënten.
  Iemand die niet alleen afhangt van protocol en gedwee de voorschriften van de inspectie klakkeloos opvolgt.
  Bovendien heb ik ook gelezen dat er vele studies zijn verschenen met een positieve uitkomst wat betreft het genezen van Covid door ivermectine.
  Via de WOB verzoeken hebben we kunnen lezen dat het vaccineren niet door kon gaan als er een medicijn voor Covid 19 was…… de reden van deze heksenjacht laat zich dus raden.
  Veel sterkte en succes met de strijd voor een vrij en democratisch Nederland!

 • Als patiënt onderschrijf ik het artikel.
  De menselijke maat gaat in deze discussie verloren.
  Mensen moeten gewoon zelf blijven nadenken, en zich niet achter allerlei regeltjes verschuilen.

 • Prachtig.
  Deze blog raakt mij diep.
  Reageren en handelen vanuit medemenselijkheid en niet vanuit
  protocollen en wetjes. Dank je wel dat je arts en mens bent – en de patiënt ziet
  in al zijn kwetsbaarheid. Reageren vanuit het hart en achter de waarheid staan.
  Nogmaals dank je wel.

 • Whauw! Kippenvel bij het lezen van dit stuk!!!
  Hier kunnen heel wat artsen voorbeeld aan nemen.
  Wens u al het goeds toe, en dat gaat gebeuren want daar wordt zoals mensen als u, hard aan gewerkt.

 • Tja……
  Een mooi verhaal…
  Aan de ene kant heel triest…aan de andere kant hoopgevend dat er nog zulke goede en vooral dappere huisartsen zijn
  Dankjewel Jan.

  Vriendelijke groet Herman

 • Ik wil zo’n huisarts als jij, Jan. Die zelf nadenkt, goed voorlicht, en de patiënt voor laat gaan. In tegenstelling tot een reageerder hierboven, heb ik wel je hele blog gelezen en deze tot de laatste letter gewaardeerd. Het gaat juist om de menselijkheid en als het je door onlogica en absurditeit onmogelijk wordt gemaakt menselijk te zijn, mag je verontwaardigd zijn. Het is te gek voor woorden. Ik ben heel blij dat je je uitspreekt. Waar blijft de rest?

 • Één en al liefde, licht, gerechtigheid, waarheid en respect ❤️🙏🏻
  Dankjewel voor wie je ben en wat je doet.

  Suham

 • Diep respect voor deze integere huisarts, die naar eer en vooral geweten zijn beroep uitoefent en mensen echt helpt gezond te worden en of blijven. Daar kunnen heel veel mensen in de gezondheidszorg een voorbeeld aan nemen, je kunt van alles zeggen over diegene die dat dus niet doen, maar laten vooral het positieve benadrukken.
  Nogmaals zeer veel respect voor deze integere huisarts.

 • Hoog geachte Jan,
  Ja, hoog geacht, want u bent een diamant in een kolenmijn!
  Vele jaren geleden had ik een gezondheids probleem waarvoor ik een oplossing zocht. Meerdere specialisten bezocht, maar het antwoord bleef hetzelfde. We weten de oorzaak niet en hier is een zalfje om het te verhelpen. Uiteindelijk was er wel een specialist, helemaal in Utrecht, die wel een idee had van oorzaak, nl. stress. Heel blij met eindelijk een antwoord vroeg ik wat de volgende stap was in de behandeling, psycholoog bezoeken? “Nee, dat heeft weinig zin, hier is een nieuw recept voor dat zalfje” was zijn antwoord. Ik voelde toen al dat er iets ernstig mis was met de medische zorg en dat ik het zelf verder moest uitzoeken, want dat zalfje deed nl. niets en leek het zelfs erger te maken als ik het gebruikte! Dit was rond 1987…
  Inmiddels heb ik heel wat boeken en medische onderzoeken gelezen en vervolgens zelf een werkende oplossing gevonden. Het was geen stress, maar een reactie op de toluene en/of formaldehyde in de nagellak die ik toen nog bijna altijd droeg. Alle make up afgezweerd en nooit weer problemen gehad!
  Deze overwinning gaf mij enorm veel zelfvertrouwen en sindsdien heb ik ontdekt dat de dringenste innerlijke vragen altijd na verloop van tijd beantwoord worden. Een artikel dat iemand je aanraad, een boek dat je zomaar tegenkomt, een documentaire die om nader onderzoek vraagt etc. Ik zie het nu als een helpende hand van onze Vader die altijd beschikbaar is in tijden van nood. Het voelt als een sterke innerlijke drank om een leidraad te volgen.
  In mijn verdere onderzoeken ben ik vaak goede dokters tegen gekomen, die vele mensen hielpen met interessante nieuwe en ongewone methodes over de hele wereld. De meesten werden onterecht vervolgt en zijn naar een vrijer land gevlucht, en anderen stierven onder verdachte omstandigheden, waarna de behandelings ideen verdwenen. Dit geeft aan dat het niet om de gezondheid van de patienten gaat, maar het behouden van een monopolie met een beklemmende set van protocollen.
  U bent een dappere strijder in deze oorlog tegen de corrupte medische wetenschap die hoofdzakelijk gefinanciert wordt door de industriele partijen met lugubere belangen. Het is de hoogste tijd dat er een reform komt, waar alleen onafhankelijk “peer reviewed” onderzoek waarde heeft en we een gezonde samenwerking creeren met alle verschillende takken van gezondheidszorg, inclusief natuurlijke en zgn. “alternatieve” geneeswijzen!
  Ik ben er van overtuigd dat u met uw rechtzaken hier een belangrijke rol in speelt!
  Ookal zijn er tegenslagen, het maakt voor iedereen wel duidelijk dat er een hele hoop mis is met de huidige zgn. “Medische wetenschap” en ons system van “justitie” en de politiek.
  Ik bid voor uw bescherming en wens u alle succes in de wereld!
  Met dankbaarheid,
  Esther

 • Wilma Verzijlbergen

  Beste Jan, want je bent een broeder!
  Enirm bedankt voor je moed, liefde en inspanning.
  Duizend zoenen
  Wilma Verzijlbergen

 • Marjolein Van den Berg

  Beste Jan,

  Ik ben heel blij dat u zo strijdlustig bent en doorgaat in het proces om duidelijkheid te verkrijgen. Hier is iets heel vreemds aan de gang. Ik vind dat patiënten zelf mogen beslissen wat zij voor medicatie kiezen in overleg met de arts. De COVID vaccinaties kunnen heel wat bijwerkingen geven. Waarom is het zo belangrijk dat we allemaal dit vaccin moeten krijgen? Zelfs met onwaarheden zoals “een ander niet kunnen besmetten” worden mensen overgehaald om toch maar te prikken. Dit blijkt niet te kloppen. De patiënt wordt hier denk ik niet veel beter van. Mensen worden gecensureerd en de democratie verdwijnt. We moeten allemaal in gesprek met elkaar blijven en laten we het vooral leuk houden met elkaar.
  Ga zo door en ik ben heel benieuwd wat voor vervolg dit gaat krijgen.
  Positieve groet,

 • Jan de Vijlder

  Beste Jan, wat moedig en verhelderend beschreven hoe u omgaat met de overtuiging dat het belang van de patient prevaleert boven regelgeving en de beklemmend belemmerende werking hiervan. Veel respect had ik al voor u maar dit is hierdoor enkel nog verder gegroeid. Hou moedig vol. Het zal niet voor niets zijn!’

 • Jacqie van Duren

  Dank voor uw moed en vastberadenheid. Dat geeft ons ook meer hoop op uiteindelijk ; vrijheid en waarheid.
  Respect ; licht en kracht gewenst.
  Jacqie

 • Is er al een crowdfunding of fonds opgestart om u en andere lotgenoten financieel te ondersteunen.
  Lees het graag.
  Sterkte en houd vol.
  Harte groet van Renée

  • Beste Renee,

   Inderdaad is er een crowdfunding gestart via het Nederlangs Tele Artsen Genootschap. De link daarnaar vind je op deze pagina onderaan. Gelukkig is er veel steun zodat het ons mogelijk wordt gemaakt om door te gaan. Hartelijk dank daarvoor!

 • Beste Jan,
  Dankjewel voor wie je bent!!

  Ik plak hier de tekst die ik op FB heb gezet:
  Groot respect voor de artsen van het Nederlands Teleartsen Genootschap!!!!
  Ze hebben boetes opgelegd gekregen door de Inspectie Gezondheid en Jeugd omdat ze Ivermectine voorschreven aan ernstig zieke Covid-patienten en dat gaat in tegen het officiële protocol. Hebben ze een onverantwoord risico genomen? 79% knapte in 6 dagen op en 5% knapte niet op of verslechterde. Ik ben blij dat er artsen zijn die zelf blijven nadenken wat goed is voor patiënten! Zulke artsen moeten we koesteren! Onderaan het artikel vind je de crowdfunding om bij te dragen aan het betalen van de boetes. Het NTG is mijn steun dubbel en dwars waard.

  Hou moed!
  Hartegroet,
  Dina Weeda

 • Beste Jan, je bent een dapper en moedig mensen- mens.
  Corona heeft gelukkig ook wat goeds gebracht en daar ben jij er één van.
  Je koos er voor om de liefde tot je patiënten op 1 te zetten ipv de kille politieke onmenselijke regeltjes, bedacht door naar macht lonkende politieke dwaallichten.
  Je bent een gepassioneerde liefdevolle vakman!!
  Bedankt Jan en ik zegen je om wie je bent!!

 • margaret Vernooij

  Goed wat u doet en beslist. Zulke oprechte artsen zijn zeldzaam. U verdient een lintje!!
  Veel succes en ik duim voor u dat u de rechtzaak gaat winnen/ in het gelijk wordt gesteld.
  Alle goeds verder

 • Su
  Wat heb jij en alle artsen van zelfzorgcovid19 super positief werk gedaan. Niet alleen voor de mensen die lichamelijk ziek werden, maar ook voor alle mensen (zoals ik) die niet ziek zijn geworden maar enorm gesterkt zijn in jullie hulp.

 • Beste Jan Vingerhoets,
  Wat ben ik blij dat er nog echte artsen zijn, die geneeskunst uitoefenen.
  Ik vind het schandalig dat Nederland een inspectie handhaaft, die door de pharma-industrie beheersd wordt. Ik vind het vreselijk dat o.a. jij daar de dupe van bent geworden. Mensen zoals jij maken dat ik nog een klein beetje hoop heb, dat medemenselijkheid nog bestaat. Dank je wel!

 • Als verpleegkundige, heb ik de vaccinaties geweigerd. U bent een geweldige huisarts die handelt met ervaring en niet richtlijnen, blindelings volgt van de WHO of van de overheid. Vrienden van, zijn genezen door Ivermetic,vit. En vrienden van mij zijn overleden door deze vaccins. Ga zo door.

 • Thera Heemskerk

  Lieve Jan Vingerhoets,
  Ik las laatst: “Het huidige systeem bedreigt, wat het pretendeert te beschermen.” En zo is het! Maar u kunt ’s avonds in ieder geval met een gerust hart gaan slapen en de volgende ochtend kunt u uzelf weer recht in de ogen aankijken. Hoeveel artsen kunnen dat tegenwoordig nog? Weet u gesteund door velen. Lieve groet van een zeer bezorgde burger van 81 jaar.

 • Sanne Kievits – de Wit

  Beste Jan,
  Dank dat je er bent, dank voor je integriteit, dank voor je moed, dank voor je trouw, dank voor je wijsheid, dank voor je Hart, je Warmte en je Licht.
  Jouw mens(én arts)-zijn geeft/brengt zoveel, zoveel….
  Ik wens je goed, álle goeds en méér!!!

 • Jan,

  Ik ben AOW-er en kan je financieel een beetje steunen.
  Ga in hoger beroep en blijf staan voor wie bent.
  Waar kan ik het geld naar toe sturen ?

 • N van Bijsterveldt

  Wat een mooi integer mens bent U, dank U wel voor Uw inzet,moed ,warmte en Uw wijsheid. Fijn dat er zulke mensen zijn,waren er maar meer artsen zoals U. We staan niet alleen, ik wens U alle goeds.

 • Kees [van de Water]

  Dag Jan,

  Wij zijn bezig met het helpen van artsen om onder deze boetes uit te komen. In dat kader heb ik de link die je hebt opgenomen onder nr. 3. gelezen. De tekst uit jouw blog: “Toch heeft de Hoge Raad in 2021 een interessante uitspraak gedaan: in een specifieke situatie moet de arts altijd een eigen professionele afweging maken. En: daarbij mag hij, ja moet hij soms van de protocollen afwijken als dat in het belang van de patiënt is 3. Kort gezegd: de patiënt gaat boven het protocol.”

  Uit de uitspraak blijkt dat niet. Het tegenovergestelde komt voort uit die uitspraak.

  Ik kan je dus niet aanhalen en dat vind ik nogal jammer. Ik ben benieuwd naar je reactie.

  • Beste Kees,
   Dank voor je reactie. Ik heb het niet uit mijn duim gezogen: de Hoge Raad heeft dit echt gezegd, en wel letterlijk.
   Citaat:
   “…een protocol voor medische behandeling een richtlijn geeft die in beginsel in acht moet worden genomen, maar waarvan soms kan en in bepaalde gevallen ook moet worden afgeweken, waarbij als maatstaf heeft te gelden dat aan de patiënt de zorg behoort te worden verleend die in de omstandigheden van het geval van een redelijk bekwaam arts mag worden verlangd. Deze maatstaf brengt enerzijds mee dat een afwijking van het protocol door een arts moet kunnen worden beargumenteerd (vgl. HR 2 maart 2001, ECLI:NL:PHR:2001:AB0377, NJ 2001, 649), maar anderzijds dat het volgen van het protocol niet zonder meer meebrengt dat de arts
   juist heeft gehandeld”
   Bron: Rechtsoverweging 3.4 van HR 1 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6006, NJ 2006, 377.
   Hopelijk geeft dit meer duidelijkheid.

 • Tijden als deze vragen maar om één ding: Moedige mensen. De Heer Vingerhoets zal dan ook de geschiedenis in gaan als een integere, moedige arts. Eén van de weinige, helaas.

 • Geachte heer Vingerhoets,
  Wat een moedig mens bent u!
  Ik sta met een been in de reguliere (ziekenhuis) en met een been in de complementaire geneeswijze (therapeut).
  Het is een uitdaging geweest om als enige op een afdeling mij niet te laten vaccineren en tegen de stroom in te gaan. Ik ben u dankbaar dat u goed kan onderbouwen en verwoorden waarom u doet wat u doet.
  Daarnaast, als iemand ervan overtuigd is dat een medicijn werkt er ook een mate van placebo effect is en waarom zouden we dat niet ook inzetten, buiten het feit of ivermectine werkt of niet. Er zijn medicijnen met meer kans op bijwerkingen.
  Ik dank u voor uw inzet, veel sterkte en wijsheid gewenst.

 • Anne van Beers

  Dag Jan
  Zelfs de Omvangrijke Ned.Taal is niet Toereikend genoeg om mijn Waardering, Respect en Dank aan/voor Jou te beschrijven. Jij bent een Moedig, Daadkrachtig, Empatisch en Liefdevol Mensen-Mens met het Hart op de Juiste Plek.
  In ons steeds “Donkerder-Negatiever-Dictatoriaal” wordende Schijn-Democratische Nederland ben Jij een Bron van Echte Hoopgevende, Positieve, Energetische, Krachtige en Ondersteunende Lichtpunten die we in dit land nog kunnen ervaren.
  Jij bent een Enorme Verrijking en van Vitaal Levensbelang voor een Gezonde Universele Bevolking.
  Alle Positieve Items wat voorgaande schrijvers al hebben vermeld Ondersteun ik ten Volle!!!
  Zorg Goed voor Jezelf en Jouw Dierbaren en Voel je Gesteund en Gesterkt door Vele Mede-Burgers!!!!
  Had ik en Velen met mij, JOU maar als Huisarts!!!!
  Liefdevolle en Hartverwarmende Groet,

 • Goedenavond Jan Vingerhoets,

  Ik ben 72 jaar. Vorig jaar in september ben ik opgenomen geweest in het ziekenhuis, omdat ik hoestte. Omdat dit in het weekend plaatsvond trof ik een weekendhuisarts. Hele aardige dame. Deze las mijn status en besloot mij toch te laten opnemen, omdat ik even tevoren een cardioversie had ondergaan. Ik was en ben niet gevaccineerd. Laat me natuurlijk niet injecteren met een experimenteel goedje!

  De PCR test waag ik me ook niet aan. Weet heel goed wat Kary Mullis daarvan heeft gezegd. Wat ik daar in het ziekenhuis heb meegemaakt tart alles. Kreeg meteen op
  de spoedeisende hulp een stok in de neus. Na een paar tellen werd me al verteld dat ik positief was getest en dat ik in isolatie moest gaan.

  Om kort te gaan: ik werd “verpleegd” door van kop tot teen onherkenbare in plastic gehulde figuren, kreeg allerlei pilletjes, uitgedrukt in plastic bekertjes, w.o. dexamethason, waardoor m’n bloedsuikers gigantisch uit de pan rezen en er werd mij verteld dat als mijn toestand zou verslechteren, ik naar de IC zou worden gebracht. Dat heb ik pertinent geweigerd.

  Na een paar dagen werd er een groot apparaat mijn kamertje binnen gereden om foto’s van mijn longen te nemen. Ik heb zelf moeten vragen wat ze hadden ontdekt op die foto’s.
  Het antwoord wat ik kreeg was: “Geen ontsteking, maar we hebben Covid- geluidjes gehoord?” Dit geloof je toch niet……

  Heb op een zeker moment gevraagd hoeveel Covid patiënten er verder nog waren opgenomen in het ziekenhuis. Zal ik u wat vertellen. Het antwoord was: “U bent op dit moment de enige!!!!

  In al die 10 dagen werd mijn beddengoed niet verschoond. Heb ik zelf in de hoge kast naast de wastafel een nieuw kussensloop genomen en om mijn kussen gedaan. Heb ik zelf meerdere keren mijn t-shirts en slipjes gewassen in de doucheruimte. Heb meerdere keren om koffie en eten moeten bellen. Het was er snikheet en er kon niet worden geventileerd. Ik zat opgesloten. Tot slot heb ik samen met mijn kinderen zelf mijn ontslag geregeld.

  Ben, nadat een behulpzame verpleegster mij heeft leren prikken met een
  “Insulatard FlexPen” tegen de hoge bloedsuikers, het ziekenhuis ontvlucht. Met behulp van de ondersteuning van mijn eigen huisarts is alles weer in goede banen geleid.

  Als nu het Ivermectine protocol toegestaan zou zijn geweest was ik van die hele toestand verschoond gebleven. Wat er is gebeurd en nu nog is misdadig.
  En inderdaad. Deze gang van zaken dient de gezondheid van het mensdom niet. In tegendeel. Hierbij een oproep aan alle geneesheren: “Maak een vuist tegen dit regime!

  Jan vingerhoets, laat het er niet bij zitten. Ik heb het interview met Flavio Pasquino gezien en zal een kleine bijdrage doen.

  Grietje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

23
okt, 2022
Jan Vingerhoets

Populair

Meld je aan om niets te missen

Mijn blogs verschijnen voorlopig nog op Linked in maar worden steeds sneller verwijderd. Wil je op de hoogte blijven als er nieuwe blogs verschijnen en ze hier teruglezen? Meld je dan aan en ik zorg dat je een bericht krijgt. 

©  Blogdoc.nl