Skip to main content

Alwéér een oproep voor de corona-booster! Wat te doen?

Geschreven door Blogdoc

Dit is eigenlijk helemaal geen blog.

Het is een stuk dat ik geschreven heb omdat ik van veel van mijn patiënten hoorde dat zij niet wisten wat zij moesten doen met de oproep voor de zoveelste coronaprik. “Helpen al die vorige prikken dan niet?”, was vaak de vraag. En “Wat vind je van al die berichten over bijwerkingen?”

Ik besefte dat de patiënten op mijn spreekuur maar een klein deel uitmaakten van al die mensen die het niet meer weten. Zelfs sommige dokters die nooit kritisch waren, gaan nu toch twijfelen merk ik. Daarom besloot ik wat overwegingen op mijn website te plaatsen. En zoals vaker was het mijn wijze vrouw die me stimuleerde om dit stuk voor een groter publiek toegankelijk te maken. Ik hoop dat velen er iets aan hebben. Delen is zoals altijd toegestaan. 


Eén dezer dagen krijgen mensen boven de 60 jaar een uitnodiging voor een nieuwe corona-prik. Veel mensen vragen mij of ze deze prik nu wel of niet moeten gaan halen.  

Vooropgesteld: het al dan niet nemen van preventieve behandelingen is altijd een persoonlijke keuze die alleen kan worden gemaakt na zo volledig en eerlijk mogelijke voorlichting. De onaantastbaarheid van het lichaam is een grondrecht en daaraan mag nooit getornd worden. U bent dan ook altijd zelf degene die beslist over uw lichaam.

Dat gezegd hebbende: zoals bekend ben ik vanaf het begin kritisch geweest over de coronaprikken. Dat ben ik nog steeds. Maar ik blijf ook van mening dat zolang ze aangeboden worden, eenieder op zijn minst eerlijk moet worden voorgelicht en alleen daarmee een goede beslissing kan nemen. Die eerlijke voorlichting is er vanaf het begin niet geweest omdat de overheid bij herhaling informatie verstrekte die niet bleek te kloppen. Zo suggereerde zij met de uitspraak ‘je doet het voor een ander’ dat geprikten niet meer besmettelijk zouden zijn, terwijl uit overheidsstukken blijkt dat men heel goed wist dat dit onjuiste informatie was. Ondanks dit alles gaf men alleen ruimte aan mensen die pro-prik waren. Critici werden uit het debat geweerd en mensen die vragen hadden en zich niet zomaar lieten inspuiten met een geheel nieuw middel werden door de minister zelfs als ‘asociaal’ betiteld. 

Eigenlijk begon de voorlichting al met een soort valse start, want de coronaprik is in feite helemaal geen vaccin. In officiele documenten van de regering wordt gesproken van ‘gentherapie’ en dat is het ook. De term ‘vaccin’ is vooral ingezet voor een betere acceptatie van de prikken onder de bevolking, omdat de klassieke vaccins bij veel mensen nu eenmaal vertrouwd zijn. Maar de coronaprikken werken fundamenteel anders. Zij bevatten superkleine vetbolletjes met daarin het zogenaamde mRNA. Dat is een stukje erfelijk materiaal. Dit erfelijk materiaal zet gezonde cellen aan tot het vormen van eiwitten die eigenlijk bij het virus horen en helemaal niet in een gezond lichaam gemaakt worden. Deze nieuw gemaakte eiwitten zijn de zogenaamde spike eiwitten. De bedoeling is dat er vervolgens antistoffen gevormd worden tegen deze cellen die het spike eiwit gemaakt hebben. Het gevolg daarvan is dat deze -voorheen gezonde- cellen door het eigen afweersysteem worden aangevallen en doodgemaakt. Dit noemen we een auto-immuunreactie. Normaal is dat zeer ongewenst en beschouwen we dat zelfs als een ziekte. Hier was het echter de bedoeling het lichaam snel immuniteit zou opbouwen, dat de vetbolletjes met mRNA keurig in de buurt van de injectieplaats blijven waar ze weinig kwaad konden en dat ze ook snel weer zouden worden opgeruimd. Maar dat bleek een vergissing, want geen van beide gebeurt. Alleen: die informatie werd echter nauwelijks gegeven, en waar geen eerlijke of volledige informatie wordt gegeven, ontstaat vroeg of laat een probleem. 

De vetbolletjes met mRNA blijken namelijk soms maanden later nog aanwezig te zijn. En ze blijken zich bovendien in het gehele lichaam te verspreiden. Ze stapelen zich zelfs op in allerlei weefsels zoals milt, lever, hersenen, beenmerg en eierstokken. Ook komen ze terecht in moedermelk. Wat van deze onverwachte verspreiding uiteindelijk het effect is weten we niet, zeker niet op wat langere termijn. Maar zoals beschreven zullen voorheen gezonde cellen door de prikken zodanig veranderen, dat die door het eigen afweersysteem worden aangevallen en kapot gemaakt. Dit blijkt zich voor te doen in meerdere weefsels, waaronder het hart (met ontstekingen de van hartspier tot gevolg, wat kan leiden tot ernstige of zelfs dodelijke ritmestoornissen), in bloedvaten (wat kan leiden tot de inmiddels bekende stollingsproblemen, de eierstokken (denk aan de vele menstruatiestoornissen, maar effecten op de vruchtbaarheid zijn uiteraard ook heel goed denkbaar). 

Over de effecten en bijwerkingen op langere termijn weten we niets. Dat kan ook niet, want de prikken worden nog maar enkele jaren op deze wijze gebruikt. Voorstanders van de prik beweerden dat de prikken volledig veilig zouden zijn. Inmiddels weten we dat ook dat niet klopt. Diezelfde voorstanders beweerden ook dat het mRNA zich niet zou verspreiden, dat het maar kort in het lichaam zou blijven, dat de prikken voor meer dan 96% bescherming boden en bovendien zouden beschermen tegen besmettelijkheid. Niets van dat alles bleek waar te zijn.

Vanaf het begin waren er kritische artsen en wetenschappers die er op wezen dat dit alles echt niet klopte. Helaas werden zij niet serieus genomen, sterker nog: zij werden geweerd van praatprogramma’s, verwijderd van social media en kregen nauwelijks een podium in de media. Hierdoor was het lastig voor het publiek om zich evenwichtig en eerlijk te laten voorlichten. 

Wat nu te doen? Ik zet enkele argumenten voor u op een rijtje en verwijs tot slot naar een betrouwbare bron voor verdere informatie.

Er zijn aanwijzingen dat er door de prikken een afname is van sterfte in specifieke, kwetsbare groepen. Het gaat daarbij onder andere om mensen boven de 60, vooral degenen met overgewicht. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid door bijvoorbeeld ernstige hart/vaat- of longaandoeningen kunnen problemen krijgen door het coronavirus. Voor de meeste mensen echter is een infectie met corona niet gevaarlijker – en met de huidige varianten zelfs minder gevaarlijk – dan die met het griepvirus. Daar komt bij dat bijna iedereen -geprikt of niet-  inmiddels ook een natuurlijke corona-infectie heeft doorgemaakt en dus op natuuurlijke wijze immuniteit heeft opgebouwd. Deze werkt niet alleen beter, maar ook langduriger dan die na een prik. Ook een gezonde leefstijl is een heel goede manier om uw afweersysteem optimaal te laten functioneren. Gezond eten, regelmatig bewegen, matig met alcohol en niet roken zijn belangrijke factoren.

De bescherming die de vaccins bieden tegen ziekenhuisopname is echter laag, zeker nu het virus nog maar relatief weinig voorkomt. Ook zijn de huidige varianten veel milder. Honderden mensen moeten geprikt worden om 1 geval van ziekenhuisopname te voorkomen. Al die anderen hebben dus niet heel veel baat bij de prik – maar lopen ondertussen wél de risico’s op bijwerkingen. 

Natuurlijk: elk medicijn geeft een kans op bijwerkingen. Er is echter een belangrijk onderscheid: iemand die ziek is en een medicijn krijgt, accepteert makkelijker een zekere kans op bijwerkingen. Hij is immers al ziek en hoopt beter te worden door het middel. Maar een klein risico op bijwerkingen kan al te veel zijn voor iemand die gewoon gezond is en weinig risico loopt (zoals kinderen, jongeren, volwassenen zonder ernstige aandoeningen of zonder fors overgewicht). Deze mensen worden niet beter van het middel. Ze hopen alleen minder kans te lopen op een ziekte waar ze toch al weinig van te vrezen hebben. En ook voor een ander hoeven ze het niet te doen: ook na de prik kun je gewoon ziek worden en anderen besmetten (1)

Er zijn veel bijwerkingen gerapporteerd. Sommige daarvan zijn duidelijk het gevolg van de prikken (zo weten we menstruatieklachten en van een verhoogd stollingsrisico wat kan leiden tot hartinfarcten of longembolieën). Bij andere is een verband met de prikken nog niet keihard bewezen. Dit geldt voor onder andere verminderde vruchtbaarheid, afname van de afweer, auto-immuunaandoeningen en een verhoogd risico op kanker. Het geldt ook voor een tot op heden onbegrepen fenomeen: de oversterfte. Vele statistici in binnen- en buitenland wezen op een forse toename van de sterfte. De sterftepieken leken daarbij verband te houden met de momenten waarop de prikken werden gegeven. Inmiddels is de onverklaarde (extra!) sterfte hoger dan de totale sterfte aan COVID-19 gedurende de pandemie. Er is dus een serieus probleem. Hoewel de volledige Tweede Kamer unaniem vroeg om een onderzoek naar de relatie tussen de prikken en de oversterfte, heeft de regering dit onderzoek nooit laten uitvoeren. Nog altijd weten we niet met zekerheid of de prikken een rol spelen in de grote extra sterfte. Nu COVID-19 geen groot probleem meer vormt zou dat naar mijn idee reden moeten zijn om vaart te maken met het onderzoek en tot die tijd geen prikken te geven, of in elk geval mensen heel goed voor te lichten over deze onzekerheid. Dat gebeurt echter in het geheel niet en dat is wat mij betreft niet uit te leggen. 

Uit een recent onderzoek in Zwitserland bleek dat gezonde mensen van relatief jonge leeftijd in maar liefst 1 op 35 gevallen in het bloed aantoonbare hartschade opliepen na de corona prik. Deze mensen moesten tijdelijk adviezen opvolgen  om ernstige complicaties te voorkomen. Dat wil zeggen dat vele tientallen mensen, die zelf weinig risico lopen en om die reden dus de prik niet nodig hadden, volstrekt onnodig hartspierschade opliepen. Het is reëel om te verwachten dat dit probleem nog groter zal zijn bij ouderen – en dat is nu juist de groep die uitgenodigd gaat worden. Bij de prikcampagnes kom je daar vaak niet achter, omdat daarbij geen bloedcontrole plaatsvindt. Deze mensen merken de schade veelal niet en krijgen de bijbehorende adviezen dus ook niet. 

Hoewel ook zwangeren worden uitgenodigd om een booster te halen, zijn er geen kwalitatief goede onderzoeken die de veiligheid voor moeder en kind op langere termijn aantonen. Met name waar het ongeboren kinderen betreft spelen mogelijke bijwerkingen op lange termijn een extra grote rol. Ook het feit dat mRNA in moedermelk wordt teruggevonden is verontrustend. Ik mis eerlijke informatie over het feit dat we over de effecten van dit alles gewoon nog niets weten. Het is informatie die zwangeren absoluut moeten kunnen meewegen in hun beslissing. 

Er is nog veel meer te melden over de prikken. Hoe dan ook heeft elke arts en zorgverlener één onmiskenbare plicht. En dat is om de mensen die zich aan hun zorg toevertrouwen eerlijk, open en zo volledig als mogelijk voor te lichten over de voors en tegens van de prikken, of hen op zijn minst te wijzen op betrouwbare informatie hierover. Informatie van de overheid  is helaas niet volledig en ook meermaals ronduit misleidend gebleken en helaas zijn ook professionals in de zorg hier lang niet altijd heel kritisch in geweest. 

U zult zich er dus zelf in moeten verdiepen. Wie meer wil weten over de COVID-19, de prikken en meer kan voor wetenschappelijk onderbouwde informatie terecht op de site van het Artsencollectief.  Ook vindt u hier een handige keuzehulp bij de beslissing of u wel of niet een prik wilt nemen.

Zelf ben ik al vroeg actief geworden bij het artsencollectief en ik sta in voor de betrouwbaarheid van deze organisatie. Zij heeft als enige belang een zo eerlijk mogelijke informatie te verstrekken. Het Artsencollectief heeft geen enkel belang in de farmacie en bepleit juist het voorkomen van ziekte door een gezonde leefstijl waarmee u uw afweersysteem versterkt en waarbij onnodig gebruik van medicijnen zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Vrijwel alle medewerkers werken onbetaald vanuit idealistische motieven. 

Ik hoop van harte dat u iets heeft aan deze informatie en wens u veel wijsheid bij het maken van de keuze die voor u het beste voelt. Zolang de prikken er zijn moeten we respect hebben voor elkaars keuze. En dat begint met respect voor het wonderlijke en prachtige bezit van uw eigen lichaam en gezondheid. 

Vriendelijke groet,

Jan Vingerhoets, huisarts

(1) Om deze reden was de QR code dan ook een totaal zinloze maatregel. Mensen met die code mochten bij elkaar komen, maar konden nog altijd gewoon besmet en ook besmettelijk voor anderen zijn. Het was eigenlijk een soort excuus om elkaar alsnog te besmetten en bovendien discriminerend. Vanaf het begin was deze maatregel daarmee moreel uiterst afkeurenswaardig en niet uit te leggen.

Comments (71)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meld je aan om niets te missen

Mijn blogs verschijnen voorlopig nog op Linked in maar worden steeds sneller verwijderd. Wil je op de hoogte blijven als er nieuwe blogs verschijnen en ze hier teruglezen? Meld je dan aan en ik zorg dat je een bericht krijgt.